Hopp til hovedinnhold

§ 5 Barrierer

Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan
  1. identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner,
  2. redusere muligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner oppstår og utvikler seg,
  3. begrense mulige skader og ulemper.
Der det er nødvendig med flere barrierer, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg, skal fastsette de strategiene og prinsippene som skal legges til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer, slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens eller landanleggets levetid.
Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.
Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket.
Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

Med barriere som nevnt i første ledd, menes tiltak som har til hensikt enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Barrierer ivaretar sine funksjoner ved feil, fare- og ulykkessituasjoner på innretning eller landanlegg, enten disse kan skade mennesker, miljø og/eller økonomiske verdier. Barrierer kan således være tiltak for å hindre, stanse og/eller begrense spredning av akutt forurensning, men kan også omfatte ulike beredskapstiltak, jf. petroleumsloven § 9-2, forurensningsloven § 40 og lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-2. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller samlet skal redusere muligheten for at konkrete feil og fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som skal begrense eller forhindre skader/ulemper.
Kravet til uavhengighet som nevnt i andre ledd, innebærer at flere viktige barrierer ikke skal kunne svekkes eller settes ut av funksjon samtidig, blant annet som følge av en enkelt feil eller en enkelt hendelse.
Strategiene og prinsippene som nevnt i tredje ledd, bør være brutt ned til et hensiktsmessig nivå, for eksempel områdenivå på den enkelte innretningen eller landanlegget, og utformes slik at de medvirker til å gi relevant personell en felles forståelse av grunnlaget for kravene til de enkelte barrierene. Se også standarden NS-EN ISO 17776 kapittel 4, 5, 8 og 9 og NS-EN ISO 13702 kapittel 5. Det bør være en synlig og klar overgang mellom strategi og etablerte ytelseskrav.
Med barriereelement som nevnt i fjerde ledd, menes tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak eller løsninger som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med tekniske barriereelementer menes utstyr og systemer som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med organisatoriske barriereelementer menes personell med definerte roller eller funksjoner og spesifikk kompetanse som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med operasjonelle barriereelementer menes de handlingene eller aktivitetene som personellet må utføre for å realisere en barrierefunksjon.
Med barrierefunksjon som nevnt i fjerde ledd, menes oppgaven eller rollen til en barriere. Eksempler på barrierefunksjoner er det å forhindre lekkasje, forhindre antenning, redusere brannbelastning, sikre forsvarlig evakuering og forhindre hørselsskade.
Med ytelse som nevnt i fjerde ledd, menes verifiserbare krav til blant annet kapasitet, pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet, evne til å motstå laster, integritet og robusthet.
For sikkerhetssystemer bør standarder som IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061 og ISO 13849 legges til grunn. I tillegg bør Offshore Norges retningslinje nr. 070 legges til grunn for petroleumsvirksomheten til havs.
Krav til barrierer i form av beredskap mot akutt forurensning som skal begrense mulige skader og ulemper som følger av forurensningen, er fastsatt i medhold av forurensningsloven § 40.
Barrierene for å begrense mulige skader og ulemper ved akutt forurensning til havs som nevnt i tredje ledd, skal være tilstrekkelig robuste for å kunne håndtere et bredest mulig spekter av værforhold. Kravene til risikoreduksjon, jf. rammeforskriften § 11 og styringsforskriften § 4, og kontinuerlig forbedring, jf. styringsforskriften § 6, medfører at operatørene har ansvar for å bidra til videreutvikling av beredskapen for å håndtere ulike forhold. Barrierene bør være tilstrekkelig robuste slik at teknisk svikt i enkeltelementer i en barriere, ikke fører til teknisk svikt i neste barriere.
Kravene til ytelse for barrierer for å begrense mulige skader og ulemper ved akutt forurensning til havs bør uttrykke funksjonalitet, være enkle å forstå, være konkrete og målbare og realistiske (NORSOK Z-013). De bør blant annet baseres på resultater fra miljørettede risiko- og beredskapsanalyser, jf. styringsforskriften §§ 16 og 17.
Med ytelseskrav til beredskapen menes i første rekke nødvendig kapasitet og responstid for aktuelle beredskapstiltak. Det kan også være mål for beskyttelse av sårbare miljøverdier, kompetanse til personell og utholdenhet i aksjoner. Ytelseskravene bør dekke alle beredskapsfaser og være spesifisert slik at de tillater relevante indikatorer å bli vurdert og brukt. Tilgjengelighet av beredskapsressurser bør ikke være en begrensende faktor for denne vurderingen.
Nærmere krav til etablering av barrierer mot akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften § 73.

KCA Deutag – Askepott - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Gassco – Kårstø – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 24. april 2024

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Vår Energi – Jotun FPSO - barrierestyring

Publisert: 5. mars 2024

Avvik

Equinor - Njord A - teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 16. februar 2024

Avvik

Equinor – Johan Castberg – prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. februar 2024

Avvik

Equinor - Statfjord B - FLX styring av vedlikehold i senfase

Publisert: 8. februar 2024

Avvik

Okea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Aker BP – Ula – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Equinor – Gullfaks A – integritets- og barrierestyring for stigerør og fleksible rør, korrosjon under isolasjon

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - oppfølging av tidligere tilsyn og gransking

Publisert: 21. desember 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – barrierestyring - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Noble – Noble Invincible - risikostyring, elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Åsgard B – styring av risiko, teknisk tilstand og arbeidsmiljø

Publisert: 1. desember 2023

Avvik

Equinor - planlegging og utbedring av barrieresvekkelser i EPN og FLX

Publisert: 27. november 2023

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – Beredskapsstyring

Publisert: 16. november 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Stavanger– vedlikeholdsstyring

Publisert: 12. oktober 2023

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk senter – kommunikasjonssystemer

Publisert: 15. september 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Aker BP - Hod A - forberedelser til permanent plugging

Publisert: 7. juli 2023

Avvik

COSL Drilling – COSLPromoter - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 15. juni 2023

Avvik

Equinor - Njord B - prosessikring

Publisert: 7. juni 2023

Avvik

Okea – Draugen – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 23. mai 2023

Avvik

Aker BP - Valhall Flanke Nord - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 10. mai 2023

Avvik

Transocean – Transocean Spitsbergen – helikopterdekk

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Statfjord B – gransking av gasslekkasje

Publisert: 23. februar 2023

Avvik

Equinor - Oseberg A og C- styring av beredskap og helikopterdekk

Publisert: 7. februar 2023

Avvik

Equinor - Norne - storulykkerisiko og tekniske barrierer

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Equinor – Grane - tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - elektrisk anlegg

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Equinor – Snorre B – prosessikkerhet og sikkerhetsbarrierer

Publisert: 22. november 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – FLX – styring av vedlikehold

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor – Heidrun – sikkerhetssystemer i drift

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Repsol - Yme- styring av oljelasting og dynamisk posisjonering

Publisert: 22. august 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Aker BP - Alvheim - overtrykkssikring av innløpsarrangement

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Repsol – Yme – vedlikeholdsstyring

Publisert: 1. august 2022

Avvik

AKOFS – AKOF Seafarer – oppdatering av SUT - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 15. juni 2022

Avvik

Equinor - Gullfaks C - styring av storulykkesrisiko og barrierer

Publisert: 24. mai 2022

Avvik

Equinor – Oseberg – barrierestyring

Publisert: 25. mars 2022

Avvik

Aker BP – Alvheim - risiko- og barrierestyring av stabilitetshendelser

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen - drift, vedlikehald og barrierar for subsea og røyrinfrastruktur

Publisert: 23. februar 2022

Avvik

Pålegg til Vår Energi AS – Goliat - barrierar for konstruksjon, maritime system, stigerøyr og subsea

Publisert: 9. februar 2022

Avvik

Equinor - Gullfaks og Tordis - drift, vedlikehald og barrierar for subsea og røyrinfrastruktur

Publisert: 7. februar 2022

Avvik

Equinor - Snorre A – barrierestyring

Publisert: 28. januar 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Pålegg til KCA Deutag – Askepott – vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – beredskap og teknisk sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Pålegg og tvangsmulkt til Gassco – elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Draupner-innretningene

Publisert: 20. oktober 2021

Avvik

Gassco – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Johan Sverdrup – gransking av løftehendelse med personskade

Publisert: 30. september 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Gullfaks C - gransking av oljeutslipp

Publisert: 24. august 2021

Avvik

Repsol/Maersk Drilling – Yme – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø

Publisert: 15. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – vedlikeholdsstyring

Publisert: 8. juli 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Tjeldbergodden - gransking av hendelse med turbinhavari og brann

Publisert: 24. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Equinor – Snorre Expansion Project – driftstilsyn

Publisert: 4. mai 2021

Avvik

Equinor - håndtering av hendelse med gasslekkasje

Publisert: 15. april 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - West Bollsta - gransking av hendelse med fallende stigerør

Publisert: 16. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Vår Energi – Ringhorne – materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Pålegg til Okea – Draugen – brønnintegritetsstatus

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Equinor – Martin Linge A – tennkildekontroll

Publisert: 1. oktober 2020

Avvik

Equinor - Valemon - vedlikeholdsstyring og teknisk sikkerhet

Publisert: 4. august 2020

Avvik

Okea - Draugen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 10. juli 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

Equinor - Statfjord A - oppfølging av granskinger og krav til beredskapsfunksjoner

Publisert: 30. juni 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Equinor – Snøhvit – Askeladd Vest utbygging

Publisert: 4. juni 2020

Avvik

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen - gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - tverrfaglig driftstilsyn

Publisert: 15. april 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Gullfaks B - helhetlig risiko- og barrierestyring, og robust drift og vedlikehold

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av storulykkesrisiko, barrierer og beredskap i drift

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Aker BP - Alvheimfeltet - styring av risiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Rowan Norway - styring av boring og konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – boring- og brønnteknologi

Publisert: 7. november 2019

Avvik

Equinor - Åsgard B - prosessikkerhet, teknisk sikkerhet, vedlikeholdstyring og risikostyring

Publisert: 11. oktober 2019

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald

Publisert: 27. september 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Transocean - beredskap - Transocean Norge

Publisert: 3. juli 2019

Avvik

Equinor - bruk av HMS-systemer

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Prosafe – tilrettelegging for evakuering

Publisert: 22. juni 2019

Avvik

Seadrill - tilrettelegging for evakuering

Publisert: 21. juni 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - vedlikeholdsstyring

Publisert: 11. februar 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 8. februar 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - elektriske anlegg

Publisert: 30. januar 2019

Avvik

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Equinor - Åsgard A - teknisk sikkerhet og beredskap

Publisert: 3. januar 2019

Avvik

Equinor - Troll C - Teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Barrierer

Publisert: 16. november 2018

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

Odfjell - Tilrettelegging for evakuering til sjø

Publisert: 5. november 2018

Avvik

Transocean - Tilrettelegging for evakuering til sjø

Publisert: 5. november 2018

Avvik

Maersk Drilling Norge - Tilrettelegging for evakuering til sjø

Publisert: 5. november 2018

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor og Transocean - Songa Equinox - Trykkbalanserte boreoperasjoner

Publisert: 1. oktober 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer

Publisert: 5. juli 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Point Resources - Jotun A - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer i drift

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Norske Shell – Draugen - teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Statoil - Barrierestyring

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Johan Sverdrup - Barrierestyring og robust drift

Publisert: 12. mars 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Permanent plugging av brønner

Publisert: 13. februar 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Engie - Gjøa - Gransking av kondensatlekkasje

Publisert: 9. januar 2018

Avvik

Akser BP - Tilsyn med tilrettelegging av evakuering

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Statoil - Snorre A - Barrierer og drift

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Aker BP - Tilrettelegging av evakuering fra innretninger

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Point Resources - Tilrettelegging av evakuering fra innretninger

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Wintershall - Brage - Styring av vedlikehold og barrierer

Publisert: 24. november 2017

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Aker BP - Tambar - Risiko- og barrierestyring

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Statoil - Visund - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 18. september 2017

Avvik

Statoil - Åsgard - Gransking av HC-lekkasje fra brønn S-4 10.3.2017

Publisert: 11. september 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Barrierestyring

Publisert: 3. juli 2017

Avvik

Statoil - Kristin - Barrierestyring

Publisert: 19. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Statoil - Grane - Elektrisk anlegg og Teknisk sikkerhet

Publisert: 21. mars 2017

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Barrierestyring

Publisert: 6. desember 2016

Avvik

Songa Offshore - Songa Equinox - Barrierestyring

Publisert: 27. oktober 2016

Avvik

Statoil - Oseberg Øst - Storulykke og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 23. september 2016

Avvik

Gassco - Kårstø - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 25. august 2016

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Saipem SpA - Scarabeo 8 - Alarmsystem

Publisert: 3. mai 2016

Avvik

Rowan - Rowan Gorilla VI - boring og brønn og arbeidsmiljø

Publisert: 24. mars 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Statoil - Valemon Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg

Publisert: 7. januar 2016

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik

Pålegg til Statoil - Oseberg B og Gullfaks C - Boring og brønn

Publisert: 15. juni 2015

Avvik

ExxonMobil - Balder FPU - Barrierer

Publisert: 2. juni 2015

Avvik

BP - Valhall - Prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 15. mai 2015

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - Gransking av mann over bord-hendelse

Publisert: 23. april 2015

Avvik

Songa Management AS - Songa Dee - Storulykkerisiko og Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2015

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - Teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 27. februar 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Statoil - Veslefrikk - Beredskap

Publisert: 16. oktober 2014

Avvik

North Atlantic Drilling - West Elara - Oppfølging av alarmsystem

Publisert: 1. august 2014

Avvik

Statoil - COSL Innovator - Trykkbalansert boring

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

GDF SUEZ - Gjøa - Barrierestyring, prosesssikkerhet, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Alarmsystemet i borekontrollrommet

Publisert: 13. mai 2014

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik

Marathon Oil Norge AS - Alvheim FPSO - Tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 22. april 2014

Avvik

Statoil - Troll C - Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektro

Publisert: 21. mars 2014

Avvik