Kapittel IV Ressurser og prosesser

§ 14 Bemanning og kompetanse

Bemanning og sykdom - beordring i friperioden?

Krava til regelverkskompetanse

Kapittel VI Oppfølging og forbedring

§ 22 Avviksbehandling

Om oppfylling av krav, avviksbehandling og søknad om unntak

Prinsipper for håndtering av avvik fra HMS-forskriftene (utdrag fra Ptils likelydende brev til næringen 3.1.2014)

Kapittel VII Materiale og opplysninger

§ 25 krav om samtykke til enkelte aktiviteter

Bruk av innretning ut over designet levetid

Rig site survey permit?

Kapittel VIII Varsling og melding

§ 29 varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner

Varsling og melding av el-ulykker

§ 31 melding om ulykke som har medført død eller personskade

Varsling og melding av el-ulykker

Kapittel IX Rapportering og informasjon om petroleumsvirksomhet til havs

§ 42 oppbevaring av materiale og opplysninger

Dykkerskjema - oppbevaring hos offentlig instans?

Tidligere utvinningstillatelser - operatørens oppbevaringsplikt

Disponering av innretningsdokumentasjon