AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 28. til 16. juni 2020 førte vi tilsyn med styring og oppfølging av brønnintervensjonsaktiviteter på AKOFS Seafarer.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og grad av ferdigstilling av innretningen og relevante dokumenter i styringssystemet. Aktiviteten omfattet å etterprøve selskapets etterlevelse av krav i regelverk, standarder og egne prosedyrer.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oppbevaring av eksplosiver
  • Oppbevaring av radioaktive kilder

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring
  • Oversikt i manifoldområdet

Hva skjer nå?

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 10. juli 2020.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.