Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips sikrer etterlevelse av myndighetskrav innen barrierestyring ved drift og vedlikehold av Eldfisk S innenfor fagdisiplinene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, ventilasjon og prosessikkerhet. Temaet for tilsynet er sammenfallende med tidligere tilsyn på Eldfisk B og Ekofisk J og selskapets håndtering av utvalgte avvik fra disse tilsynene har blitt fulgt opp i dette tilsynet.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Nødavstengningssystemet
  • Oppfølging av ytelseskrav for tilbakeslagsventiler og sikkerhetskritiske varmekabler
  • Brannvannsystemet
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Kvalifikasjoner og fagkompetanse til elektroansvarlig om bord
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Tennkildekontroll og nødavstengningsnivå ved boring og brønnoperasjoner
  • Instruks for betjening av stengeventil for dieseltilførsel

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet så vi også på hvordan ConocoPhillips har håndtert avvik som vi har identifisert i tidligere tilsyn med selskapet.

Fra et tilsyn i 2018 ser vi at avvik om «avviksbehandling» og «dokumentasjon for fakkelsystem ikke var korrigert i henhold til de planer som var oversendt oss.

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. 

Eldfisk

Eldfiskfeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, ti kilometer sør for Ekofisk. Feltet vart påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i 1975. Produksjonen frå Eldfisk starta i 1979. 

Kjelde: norskpetroleum.no