Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 21. november til 6. desember 2018.

Valhallfeltet ligger i den sørlige delen av norsk del av Nordsjøen. Aker BP er operatør.

Feltet startet produksjonen i 1982, og består av et feltsenter med seks plattformer og to ubemannede flankeplattformer.

Vallhall IP var opprinnelig en vanninjeksjonsinnretning, men i dag bores det både produksjons- og injeksjonsbrønner fra innretningen. Dette har medført et annet risikobilde og barrierestyring. 

Boreentreprenøren på Valhall IP er Archer.

Bakgrunn og mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Aker BP og Archer (boreentreprenøren) sammen med underleverandører etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner, samt oppfølging av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkerisiko.

Dette tilsynet inngår i en serie tilsyn med operatører, bore- og serviceentreprenører på norsk sokkel. Ett viktig grunnlag for tilsynsrekken er hendelser, tilsyns- og granskingserfaringer samt bekymringsmeldinger om bore- og brønnarbeid i petroleumsvirksomheten.

Valhall IP ble tatt i bruk i 2002, og det har i løpet av årene blitt boret over 350 krevende brønnbaner på Valhall-feltet. Den komplekse geologien i overlagringen med gass og lav-permeable soner, har sammen med det reduserte (depleterte) trykket i oljereservoaret gitt selskapet utfordringer med å finne et optimalt brønndesign.

I tilsynet med Aker BP la vi særlig vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier, -prosesser og risikovurderinger blir etablert og gjennomført for å ivareta brønnintegritet samt sikre robuste operasjoner.

Resultat

Tilsynet vårt identifiserte tre avvik fra regelverket:

  • Manglende etablering av system for barrierestyring for Valhall som er i samsvar med faktiske forhold på innretningen.
  • Mangler ved utførelse av funksjonstest av utblåsningsventil (BOP) og avvik på stengetid for BOP-kutteventil.
  • Mangler ved brønnkontrolltrening og -øvelser.

Vi observerte videre fire forbedringspunkt:

  • Mangler på konkrete detaljerte tiltak ved planlagt svekkelse i primærbarrieren under innboring i reservoaret.
  • Mangler på brønnkontrollprosedyrer ved store tap under boring i reservoarseksjonen.
  • Mangler ved brønndesign og brønnintegritet.
  • Mangler på dokumentasjon for kuttekapasitet for BOP på boredekk.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om tilbakemelding med en vurdering av de forbedringspunktene som vi observerte.

Fristen for dette er satt til 1. mars 2019.