Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. mars til 13. april 2023.

Mål

Målet for tilsynet var å vurdere hvordan Okea sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer innenfor teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektro på Draugen.

I tilsynet ville vi også verifisere om tidligere påviste avvik var håndtert i samsvar med tilbakemeldinger til oss.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik innenfor følgende område:

  • Oppfølging av ytelseskrav

Videre ble det observert to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Sikring av ventiler i riktig posisjon
  • Analyser på fagnivå

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea innen 8. juni 2023 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.