I perioden 17. til 25. september 2019 førte vi tilsyn med Equinor og deira integritets- og barrierestyring for stigerøyr, røyrføring på innretning og utvalde sikkerheitssystem på Gina Krog. 

Mål

Målet med aktiviteten var å sjå til at integritets- og barrierestyring på Gina Krog inkludert stigerøyr, røyrføring (piping), ventilar og utvalde sikkerheitssystem er i henhald til interne krav og krav i forskrifter.

Resultat

Det blei identifisert fire avvik knytta til

  • Oppfølging av definerte ytelseskrav
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Avviksbehandling
  • Systematisk oppfølging av vetnilar

Kva skjer vidare?

Equinor har fått frist til 13. desember 2019 med å gjere greie for korleis avvika og forbetringspunktet vil bli handtert.