Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 21. oktober til 6. desember 2019.

Valhall flanke vest er en ubemannet innretning med tolv brønnslisser, som er koblet opp mot Valhall feltsenter. Produksjonen startet opp i desember 2019.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av storulykkerisiko, barrierer og beredskap i arbeidet med ferdigstillelse og integrering av Valhall flanke vest i eksisterende driftskonsept for normalt ubemannede innretninger.

Resultat

Det ble identifisert avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • Innretningsspesifikk kompetanse for å redusere risiko
  • Dokumentasjon

Videre identifiserte vi forbedringspunkt knyttet til følgende systemer og områder:

  • Avviksbehandling
  • Midlertidig utstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 4. mars 2020.

Valhall

Valhall ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna er 70 meter. Valhall blei påvist i 1975, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1977. Feltet blei opprinneleg bygt ut med tre innretningar for bustad (QP), boring (DP) og prosessering (PCP). Produksjonen starta i 1982.

PUD for Valhall brønnhovudinnretning (WP) og Valhall vassinjeksjonsinnretning (IP) blei godkjent i henhaldsvis 1995 og i 2000. Innretningane er bundne saman med bruer. PUD for to brønnhovudinnretningar på nord- og sørflankene blei godkjent i 2001. PUD for Valhall vidareutvikling vart godkjent i 2007. Den omfatta ei bustad- og prosessinnretning (PH) som erstatta aldrande innretningar på feltet. PUD for Valhall Flanke Vest blei godkjent i 2018. Den omfattar ei brønnhovudplattform som vanlegvis er ubemanna.

Kjelde: norskpetroleum.no