Hopp til hovedinnhold

Alle forskrifter

Les mer om regelverket

Alle forskrifter

Les mer om regelverket

Styringsforskriften

Se alle paragrafer
 • Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg

  Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften).Fastsatt av Petroleumstilsynet 29. april 2010 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-3 og 3-1, 5-2, 18-5, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §§ 5, 6, 8, 20 - 25, 28 og 43, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 2, 10 og 12, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer §§ 29, 32, 46 og 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Miljødirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 39 tredje ledd, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 siste ledd og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Helsedirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4 og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Endret 20. desember 2012. Endret 23. desember 2013. Endret 16. desember 2014. Endret 18. desember 2015. Endret 15. desember 2016. Endret 18. desember 2017. Endret 26. april 2019. Endret 16. desember 2020. Endret 16 desember 2021. Endret 19. desember 2022. Sist endret 18. desember 2023.

  • § 4 Risikoreduksjon

   Ved reduksjon av risiko som nevnt i rammeforskriften § 11, skal den ansvarlige velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner.
   Det skal dessuten etableres barrierer som nevnt i § 5.
   De løsningene og barrierene som har størst risikoreduserende effekt, skal velges ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Kollektive vernetiltak skal foretrekkes framfor vernetiltak som er rettet mot enkeltpersoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 5 Barrierer

   Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan
   1. identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner,
   2. redusere muligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner oppstår og utvikler seg,
   3. begrense mulige skader og ulemper.
   Der det er nødvendig med flere barrierer, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.
   Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg, skal fastsette de strategiene og prinsippene som skal legges til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer, slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens eller landanleggets levetid.
   Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.
   Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket.
   Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 6 Styring av helse, miljø og sikkerhet

   Den ansvarlige skal sikre at styringen av helse, miljø og sikkerhet omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 17.
   Ansvar og myndighet skal være entydig definert og samordnet til enhver tid.
   De nødvendige styrende dokumentene skal utarbeides, og de nødvendige rapporteringslinjene skal etableres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 7 Mål og strategier

   Den ansvarlige skal fastsette og videreutvikle mål og strategier for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.
   Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom kortsiktige og langsiktige mål på ulike områder, på ulike nivå og mellom ulike deltakere i virksomheten.
   Målene skal uttrykkes slik at det er mulig å ta stilling til graden av måloppnåelse.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 8 Interne krav

   Den ansvarlige skal sette interne krav som konkretiserer krav i regelverket, og som bidrar til å nå målene for helse, miljø og sikkerhet, jf. § 7 om mål og strategier. Dersom de interne kravene uttrykkes funksjonelt, skal det settes kriterier for oppfylling.
   Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom egne krav og mellom egne og andre deltakeres krav.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko

   Operatøren og den som står for driften av en flyttbar innretning, skal sette akseptkriterier for storulykkesrisiko og for miljørisiko knyttet til akutt forurensning.
   Akseptkriterier skal settes for
   1. personellet på innretningen eller landanlegget som helhet, og for personellgrupper som er spesielt risikoutsatt,
   2. bortfall av hovedsikkerhetsfunksjoner for petroleumsvirksomhet til havs,
   3. akutt forurensning fra innretningen eller landanlegget,
   4. skade på tredjepart.
   Akseptkriteriene skal nyttes ved vurdering av resultater fra risikoanalyser, jf. § 17. Jf. også rammeforskriften § 11.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 10 Måleparametere og indikatorer

   Den ansvarlige skal etablere måleparametere for å overvåke forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, deriblant graden av måloppnåelse, jf. § 7 og § 8.
   Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal etablere indikatorer for å overvåke endringer og trender i storulykkesrisikoen og miljørisikoen.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 11 Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier

   Før det treffes beslutninger skal den ansvarlige sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst.
   Beslutningskriteriene skal være basert på de fastsatte målene, strategiene og kravene for helse, miljø og sikkerhet og foreligge i forkant av beslutninger.
   Det skal sikres nødvendig samordning av beslutninger på ulike nivå og ulike områder slik at det ikke oppstår utilsiktede effekter.
   Forutsetninger som legges til grunn for en beslutning, skal uttrykkes slik at de kan følges opp.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 12 Planlegging

   Den ansvarlige skal planlegge aktivitetene i virksomheten i henhold til de fastsatte målene, strategiene og kravene slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
   De ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, skal stilles til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjoner.
   Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal sikre at planer som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, samordnes, jf. § 11.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 13 Arbeidsprosesser

   Den ansvarlige skal sikre at arbeidsprosessene og produktene fra disse ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet.
   Samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer skal ivaretas i arbeidsprosessene.
   Arbeidsprosesser og grenseflater mellom disse som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, skal være beskrevet. Detaljeringsnivået i beskrivelsen skal være tilpasset den helse-, miljø- og sikkerhetsmessige betydningen av prosessene.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 14 Bemanning og kompetanse

   Den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten, jf. rammeforskriften § 12.
   Det skal settes minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner
   1. der feilhandlinger kan få store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet,
   2. som skal redusere sannsynligheten for at feil og fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, jf. § 4 og § 13
   Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre.
   Forutsetningene som er lagt til grunn for bemanning og kompetanse, skal følges opp.
   Ved endringer i bemanningen skal mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes.
   Denne paragrafens krav til bemanning gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 15 Informasjon

   Den ansvarlige skal identifisere den informasjonen som er nødvendig for å kunne planlegge og utføre aktivitetene og forbedre helse, miljø og sikkerhet.
   Det skal sikres at den nødvendige informasjonen blir innhentet, bearbeidet og formidlet til relevante brukere til rett tid.
   Det skal etableres informasjons- og kommunikasjonssystemer som ivaretar behovet for innhenting, bearbeiding og formidling av data og informasjon.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 16 Generelle krav til analyser

   Den ansvarlige skal sikre at det utføres analyser som gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Ved utføring og oppdatering av analysene skal det brukes anerkjente og formålstjenlige modeller, metoder og data.
   Det skal gå klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.
   Den enkelte analysen skal presenteres slik at målgruppene får en nyansert og helhetlig framstilling av analysen og resultatene.
   Den ansvarlige skal sette kriterier for utføring av nye analyser og oppdatering av eksisterende analyser ved endringer i betingelsene, forutsetningene, kunnskap og avgrensningene som enkeltvis eller samlet påvirker risikoen forbundet med virksomheten.
   Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal ha en samlet oversikt over de analysene som er utført og utføres. Det skal sikres nødvendig konsistens mellom analyser som utfyller eller bygger på hverandre.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 17 Risikoanalyser og beredskapsanalyser

   Den ansvarlige skal utføre risikoanalyser som gir et nyansert og mest mulig helhetlig bilde av risikoen forbundet med virksomheten. Analysene skal være formålstjenlige slik at de gir beslutningstøtte relatert til den eller de prosesser, operasjoner eller faser en står ovenfor. Risikoanalyser skal utføres for å identifisere og vurdere hva som kan bidra til blant annet storulykkesrisiko og til miljørisiko knyttet til akutt forurensning, samt vise hvilken effekt ulike prosesser, operasjoner og modifikasjoner har på storulykkes- og miljørisikoen.
   Det skal gjøres nødvendige vurderinger av følsomhet og usikkerhet.
   Risikoanalysene skal
   1. identifisere fare- og ulykkessituasjoner,
   2. identifisere initierende hendelser og klarlegge årsakene til hendelsene,
   3. analysere ulykkesekvenser og mulige konsekvenser, og
   4. identifisere og analysere risikoreduserende tiltak, jf. rammeforskriften § 11 og denne forskriften § 4 og § 5.
   Risikoanalyser skal utføres og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget, blant annet når en skal
   1. identifisere behovet for og funksjon til nødvendige barrierer, jf. § 4 og § 5,
   2. identifisere spesifikke ytelseskrav til barrierefunksjoner og barriereelementer, herunder hvilke ulykkeslaster som skal legges til grunn for utforming og drift av anlegget/innretningen, systemer og/eller utstyr, jf. § 5,
   3. utforme og plassere områder,
   4. klassifisere systemer og utstyr, jf. aktivitetsforskriften § 46,
   5. vise at hovedsikkerhetsfunksjonene ivaretas,
   6. fastsette operasjonelle betingelser og begrensninger,
   7. velge definerte fare- og ulykkessituasjoner.
   For større utslipp av olje eller kondensat, skal det gjennomføres drifts- og spredningssimuleringer.
   Beredskapsanalyser skal utføres og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget blant annet når en skal
   1. definere fare- og ulykkessituasjoner,
   2. sette ytelseskrav til beredskapen,
   3. velge og dimensjonere beredskapstiltak.
   De miljørettede risiko- og beredskapsanalysene skal oppdateres ved vesentlige endringer som påvirker miljørisikoen eller beredskapssituasjonen. Behov for oppdatering skal uansett vurderes hvert femte år. Vurderingen skal dokumenteres og kunne fremlegges på forespørsel fra Miljødirektoratet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 18 Analyse av arbeidsmiljøet

   Den ansvarlige skal utføre nødvendige analyser som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og gir beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger. Analysene skal blant annet bidra til å forbedre arbeidstakernes helse, velferd og trygghet og til å forebygge personskader, dødsfall og arbeidsbetinget sykdom som følge av
   1. feilhandlinger som kan gi fare- og ulykkessituasjoner,
   2. eksponering og fysiske eller psykiske belastninger.
   Operatøren skal utføre helhetlige arbeidsmiljøanalyser for arbeidstakere som arbeider på enklere innretninger og innkvarteres på fartøy som beskrevet i rammeforskriften § 4 andre ledd.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 19 Innsamling, bearbeiding og bruk av data

   Den ansvarlige skal sikre at data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, blir samlet inn, bearbeidet og brukt til å
   1. overvåke og kontrollere tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold,
   2. utarbeide måleparametere, indikatorer og statistikk,
   3. utføre og følge opp analyser i ulike faser av virksomheten,
   4. bygge opp generiske databaser,
   5. sette i verk korrigerende og forebyggende tiltak, deriblant forbedring av systemer og utstyr.
   Det skal settes krav til dataenes kvalitet og validitet ut fra det aktuelle bruksbehovet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 20 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner

   Den ansvarlige skal sikre at inntrufne fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre eller har medført akutt forurensning eller annen skade, blir registrert og undersøkt for å hindre gjentagelse.
   Situasjoner som opptrer hyppig eller som har stor faktisk eller potensiell konsekvens, skal granskes.
   Det skal settes kriterier for hvilke situasjoner som skal registreres, undersøkes og granskes, samt settes krav til omfang og organisering.
   Operatøren skal ha en samlet oversikt over inntrufne fare- og ulykkessituasjoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 21 Oppfølging

   Den ansvarlige skal følge opp at alle elementene i eget og andre deltakeres styringssystem er etablert og fungerer etter hensikten, og at det er et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.
   Oppfølgingen skal bidra til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler.
   Metoder, hyppighet og omfang av oppfølgingen, og graden av uavhengighet i utføringen, skal tilpasses elementets betydning for helse, miljø og sikkerhet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 22 Avviksbehandling

   Den ansvarlige skal registrere og følge opp avvik fra krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, deriblant avvik fra interne krav som er av betydning for å oppfylle krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for helse, miljø og sikkerhet enkeltvis og i forhold til andre avvik.
   Avvik skal korrigeres, årsakene skal klarlegges, og korrigerende tiltak skal settes i verk for å hindre at avviket oppstår igjen. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.
   Inntil avvik er korrigert skal det settes i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.
   Det skal settes i verk nødvendige forebyggende tiltak for å hindre ytterligere potensielle avvik.
   Den ansvarlige skal ha oversikt over statusen for avvik i egen virksomhet. Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal ha en samlet oversikt.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 23 Kontinuerlig forbedring

   Den ansvarlige skal kontinuerlig forbedre helse, miljø og sikkerhet ved å identifisere de prosessene, aktivitetene og produktene der det er behov for forbedring, og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.
   Det skal stimuleres til at den enkelte tar aktivt del i å identifisere svakheter og foreslå løsninger, jf. rammeforskriften § 15.
   Det skal legges til rette for at erfaringskunnskap fra egen og andres virksomhet kan bli brukt i forbedringsarbeidet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 24 Tilrettelegging av materiale og opplysninger

   Opplysninger som nevnt i rammeforskriften § 23 første ledd, skal gis i den form som tilsynsmyndighetene bestemmer. Omfanget av direkte tilgjengelige opplysninger skal være avgrenset i forhold til forespørselen. Dokument skal være
   1. en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde,
   2. framstilt for et bestemt formål,
   3. framstilt i et anerkjent lagringsmedium,
   4. egnet for senere bruk, deriblant lesing, avspilling, framstilling, overføring eller annen gjenskaping.
   For dokumenter i endelig versjon skal det brukes et anerkjent dokumentformat som gjør at framstillingen ikke endres vesentlig ved lesing, lagring eller utskrift.
   Dokumenter som gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene, skal klart vise
   1. dokumentutsteder og godkjennende enhet i den organisasjonen som avgir dokumentet,
   2. tidspunktet for godkjenning,
   3. om det er endelig eller foreløpig versjon.
   Materiale og opplysninger skal forvaltes med tanke på fellesløsninger og senere bruk.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter

   Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad om samtykke til Havindustritilsynet. Søknad om samtykke kan omfatte flere aktiviteter som naturlig hører sammen.
   Dersom forutsetningene for samtykkene som er gitt i medhold av denne paragrafen endres vesentlig, kan Havindustritilsynet kreve at operatøren henter inn et nytt samtykke før aktivitetene føres videre.
   Operatøren må ha samtykke
   1. før innretninger, landanlegg eller deler av disse tas i bruk,
   2. før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i godkjent plan for utbygging og drift (PUD),
   3. før vesentlige endringer i aktiviteter som følge av nye krav eller tillatelser fra andre myndigheter, og
   4. før bruk av innretninger og landanlegg ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av PUD, PAD eller hovedsøknad. Når det er besluttet å starte en prosess for eventuell levetidsforlengelse av en innretning, skal Havindustritilsynet informeres. Slik søknad om samtykke må sendes inn ett år før den planlagte levetiden utløper.
   For petroleumsvirksomheten til havs må operatøren i tillegg ha samtykke
   1. før gjennomføring av undersøkelser der det skal bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen,
   2. før gjennomføring av leteboringer,
   3. før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner,
   4. før bruk av enklere innretninger som omfatter bruk av fartøy med gangbro til innkvartering av arbeidstakere som skal arbeide på enklere innretninger, når dette ikke er dekket av samtykke etter tredje ledd bokstav a,
   5. før disponering av en innretning, selv om det er fattet disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3,
   6. før fjerning eller flytting av en innretning som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon, og som ikke omfattes av et disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3,
   7. før fjerning eller endring av bruken av et fartøy som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon i petroleumsvirksomheten.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 26 Innhold i søknad om samtykke

   Alle søknader om samtykke etter § 25, med unntak av søknad etter fjerde ledd bokstav d, skal inneholde
   1. opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført,
   2. en beskrivelse av aktivitetene som omfattes av søknaden, og framdriftsplanen for disse aktivitetene,
   3. en oversikt over styrende dokumenter for aktivitetene som omfattes av søknaden,
   4. en beskrivelse av styringssystemene for aktivitetene som omfattes av søknaden, jf. også § 6,
   5. en oversikt over gitte unntak etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og vurdering av disse i lys av aktiviteten det søkes samtykke for,
   6. opplysninger om det er inngått avtaler med entreprenører, og eventuelt hvem som er å regne som hovedbedrift i forbindelse med disse avtalene, jf. også rammeforskriften § 33,
   7. en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene eller landanleggene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,
   8. en beskrivelse av resultatene fra intern og ekstern oppfølging, jf. § 21 og rammeforskriften § 19, og en beskrivelse av planlagte oppfølging med aktivitetene som omfattes av søknaden,
   9. oversiktstegninger av innretningen eller landanlegget,
   10. en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13,
   11. en oppsummering av resultatene fra de miljørettede risiko- og beredskapsanalysene, jf. § 17, samt en beskrivelse av hvordan den planlagte beredskapen mot akutt forurensning er ivaretatt på de områdene hvor resultatene også har betydning for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, når denne informasjonen ikke allerede er sendt til Havindustritilsynet, og
   12. en oversikt over hvilke andre tillatelser til virksomhet som er søkt om, og eventuelt gitt.
   Ved søknad om bruk av rørledningssystemer etter § 25 skal søknaden også inneholde koordinatene for rørledningssystemet.
   Ved søknad om ombygging etter § 25 skal operatøren opplyse hvordan samtidige aktiviteter er planlagt utført, jf. aktivitetsforskriften § 28 og teknisk og operasjonell forskrift § 44.
   Ved søknad om forlenget levetid etter § 25 tredje ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde en oppsummering av resultatene av analysene og vurderingene av innretningens tekniske tilstand som ligger til grunn for søknaden, jf. første ledd bokstav g.
   Søknad om samtykke for petroleumsvirksomhet til havs skal i tillegg inneholde
   1. et program for den første brønnen dersom søknad omfatter bore- og brønnaktiviteter for én eller flere brønner, jf. også § 37,
   2. samsvarsuttalelse for innretninger som omfattes av denne ordningen, jf. rammeforskriften § 25,
   3. angivelse av hvem som deltar dersom aktiviteten utføres som virksomhet på egen risiko.
   Søknad etter § 25 fjerde ledd bokstav d skal inneholde
   1. en beskrivelse av krav til fartøy som skal benyttes,
   2. en beskrivelse av utformingen av transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom innretning og fartøy, basert på utformingen av den enklere innretningen og operasjonelle forutsetninger,
   3. en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet for aktivitetene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,
   4. en beskrivelse av beredskapsmessige forhold, og
   5. en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13.
   Tilsynsmyndighetene kan stille andre krav til dokumentasjon.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 27 Rapportering av arbeidstimer

   Operatøren skal sikre at antall arbeidstimer blir rapportert til Havindustritilsynet for det arbeidet som utføres på en innretning eller et landanlegg som omfattes av petroleumsloven. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
   Operatøren for andre landanlegg skal sikre at antall arbeidstimer gjøres tilgjengelig for Havindustritilsynet på forespørsel.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 28 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak vedrørende landanlegg

   Operatøren skal sikre at personer som kan bli berørt av ulykker tilknyttet landanlegg, blir gitt nødvendig informasjon om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd dersom en ulykke skulle inntreffe.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner

   Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Havindustritilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til
   1. død,
   2. alvorlig og akutt skade,
   3. akutt livstruende sykdom,
   4. alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsrelaterte funksjoner eller barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare,
   5. akutt forurensning.
   Varselet skal bekreftes skriftlig.
   Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på eller fra landanlegg skal også varsles i henhold til forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning mv.
   Akutt radioaktiv forurensning eller fare for akutt radioaktiv forurensning skal også varsles i henhold til forskrift av 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
   Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd bokstav b til og med e, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til Havindustritilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 30 Informasjon om oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner

   Inntil situasjoner som nevnt i § 29 første og tredje ledd om varsling om alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner er normalisert, skal operatøren holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.
   Før normaliseringen avsluttes etter alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner skal det gis melding til tilsynsmyndighetene.
   Tilsynsmyndighetene skal orienteres dersom det etter normaliseringen kommer fram kunnskap som viser at fare- og ulykkessituasjonen var mer alvorlig enn tidligere informert om.
   Ved aksjoner mot akutt forurensning fra innretninger og fartøy til havs skal operatøren sikre at aksjonsplanen som nevnt i aktivitetsforskriften § 79 sendes til Kystverket så snart som mulig.
   Rapporter fra miljøundersøkelser ved akutt forurensning, jf. aktivitetsforskriften § 58, skal sendes Miljødirektoratet og Kystverket så snart de foreligger.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 31 Melding om ulykke som har medført død eller personskade

   Ved ulykker i virksomheten skal arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, sende skriftlig melding til Havindustritilsynet på fastsatt NAV-skjema om ulykker som har medført
   1. død,
   2. alvorlig personskade,
   3. arbeidsuførhet med fravær,
   4. medisinsk behandling.
   Hovedbedriften og operatøren skal ha kopi av meldingen som den enkelte arbeidsgiveren sender til myndighetene.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 32 Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom

   Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at en arbeidstaker kan lide av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette skriftlig til Havindustritilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 5-3.
   Arbeidstakere som mener at de lider av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette til arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren samtykker i det, skal arbeidsgiveren melde slike tilfeller videre til helsepersonalet i egen virksomhet. Helsepersonalet skal gjøre en faglig vurdering og eventuelt gi melding til Havindustritilsynet. Helsepersonalet skal alltid gi melding om gjenopptreden av sykdommen dersom arbeidstakeren har vært uten de aktuelle plagene i minst tolv måneder.
   Det skal gis melding om mulig arbeidsbetinget sykdom som nevnt i første og andre ledd, uavhengig av om myndighetene er varslet om forholdet tidligere, jf. § 29 første ledd.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 33 Melding og rapportering om dykkeroperasjoner i tilknytning til landanlegg

   Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg skal sende skriftlig melding til Havindustritilsynet om alle dykkeroperasjoner som det ikke kreves samtykke for. Meldingen skal sendes i henhold til frist fastsatt av Havindustritilsynet og skal inneholde opplysninger om dykkersted, aktører som deltar, aktiviteten som skal utføres og tidsplan for operasjonen.
   Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner til Havindustritilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 34 Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning

   Operatøren skal sende følgende materiale og opplysninger til Miljødirektoratet:
   1. resultater fra overvåking av det ytre miljøet, jf. aktivitetsforskriften kapittel X. Resultatene skal sendes inn i henhold til Retningslinjer for overvåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300). Frist for å sende inn kvalitetssikrede utkast til rapporter fra overvåking av bunnhabitater (sediment og fauna), grunnlagsundersøkelser, og vannsøyleovervåking er 1. april året etter at undersøkelsene ble gjennomført. Frist for levering av endelig rapporter er 1. oktober. Betydelige avvik fra den forventete tilstand eller utviklingen, skal rapporteres til Miljødirektoratet så snart som mulig. Øvrige resultater fra overvåking skal sendes inn så snart de foreligger,
   2. opplysninger om endringer i risiko for forurensning. Opplysningene skal omfatte årsakene til endringen og iverksatte korrigerende tiltak,
   3. årlig rapport i henhold til Miljødirektoratets Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (M-107). Fristen for rapportering er 15. mars påfølgende år. Rapporteringen skal skje ved bruk av Footprint. Ferdig kvalitetssikrede rapporter og underliggende data skal være tilgjengelige for Miljødirektoratet innen rapporteringsfristen,
   4. planer for miljøovervåking av bunnhabitater, som nevnt i aktivitetsforskriften § 54, skal sendes Miljødirektoratet innen 1. mars det året overvåkingen skal gjennomføres. Planer for miljøovervåking av vannsøylen, som nevnt i aktivitetsforskriften § 55, skal sendes innen 1. april det året overvåkingen skal gjennomføres.
   Operatøren skal sende følgende materiale og opplysninger til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:
   1. årlig rapport i henhold til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer for petroleumsvirksomheten. Fristen for rapportering er 15. mars påfølgende år. Rapporteringen skal skje ved bruk av Footprint. Ferdig kvalitetssikrede rapporter og underliggende data skal være tilgjengelige for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen rapporteringsfristen,
   2. resultater fra overvåking av det ytre miljøet, jf. aktivitetsforskriften kapittel X. Resultatene skal sendes inn i henhold til Retningslinjer for overvåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300). Frist for å sende inn kvalitetssikrede utkast til rapporter fra overvåking av bunnhabitater (sediment), grunnlagsundersøkelser, og vannsøyleovervåking er 1. april året etter at undersøkelsene ble gjennomført. Frist for levering av endelig rapporter er 1. oktober. Betydelige avvik fra den forventete tilstand eller utviklingen skal rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet så snart som mulig,
   3. planer for miljøovervåking av bunnhabitater, som nevnt i aktivitetsforskriften § 54, skal sendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 1. mars det året overvåkingen skal gjennomføres. Planer for miljøovervåking av vannsøylen, som nevnt i aktivitetsforskriften § 55, skal sendes innen 1. april det året overvåkingen skal gjennomføres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 35 Rapportering av bemannede undervannsoperasjoner

   Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner fra innretninger eller fartøy til Havindustritilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
   Operatøren skal også sende Havindustritilsynet en erfaringsrapport ved utgangen av hvert kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 36 Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer

   Operatøren skal sikre at skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer rapporteres til Havindustritilsynets database Corrosion and Damage (CODAM).
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 37 Program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter

   Den ansvarlige skal sikre at program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter sendes til Havindustritilsynet i henhold til frister fastsatt av Havindustritilsynet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 38 Rapportering av bore- og brønnaktiviteter

   Operatøren skal rapportere bore- og brønnaktiviteter til Havindustritilsynets og Sokkeldirektoratets database.
   Rapporteringen skal bruke brønn- og brønnbanebetegnelsen samt klassifiseringen som nevnt i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten § 10.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 39 Brønnprogram ved arbeidskonflikt

   Operatøren skal senest sju dager etter tidspunktet for varsel om plassoppsigelse sende Havindustritilsynet en oversikt over pågående og planlagte bore- og brønnaktiviteter som kan påvirkes av en eventuell arbeidskonflikt.
   Operatøren skal ha tilgjengelig et program for tilbakeplugging av de aktuelle brønnene, jf. også aktivitetsforskriften § 88, innen fire dager etter varsel om plassfratredelse. Programmet for tilbakeplugging skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte.
   En oversikt over konsekvenser av sikringsarbeidet i brønner som kan bli iverksatt som følge av arbeidskonflikten, skal sendes Havindustritilsynet innen fire dager etter varsel om plassfratredelse.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 40 Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner

   Operatøren skal sikre at
   1. resultater fra forundersøkelser (traséundersøkelser) som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, blir sendt til Statens kartverk Sjø,
   2. prøver fra forundersøkelser som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, som viser havbunnens beskaffenhet, blir tilbydd Norges geologiske undersøkelser når laboratoriearbeidet med disse prøvene er avsluttet,
   3. informasjon om plassering av permanent plasserte og flyttbare innretninger som nevnt i rammeforskriften § 47, samt midlertidig sikret og forlatte brønner som nevnt i aktivitetsforskriften § 86, blir gitt til Etterretninger for sjøfarende og fiskeripressen, og at kopi blir sendt til Havindustritilsynet, med unntak av informasjon om plassering av flyttbare innretninger,
   4. utlegging og fjerning av sjømerker blir kunngjort på forhånd i Etterretninger for sjøfarende,
   5. etablering av sikkerhetssoner og opphevelsen av dem som nevnt i rammeforskriften kapittel VIII, blir kunngjort i Etterretninger for sjøfarende og i fiskeripressen,
   6. meteorologiske og oseanografiske data med rapporter om datakvaliteten og årsrapporter om datainnsamling blir sendt til Meteorologisk institutt, og at slike rapporter om oseanografiske data blir sendt til Havforskningsinstituttet,
   7. seismologiske data blir sendt til Institutt for den faste jords fysikk eller NORSAR,
   8. opplysninger om merking av innretninger blir sendt til Kystverket.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 41 Offentlig tilgjengelige opplysninger om oseanografi, meteorologi, jordskjelv og fullskalamålinger

   Rapporterte data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv som nevnt i innretningsforskriften § 17, som er av betydning for sikkerheten ved utføring av petroleumsvirksomhet, skal være offentlig tilgjengelig.
   Den ansvarlige for målingene skal gjøre viktige resultater fra fullskalamålinger av bærende konstruksjoner offentlig tilgjengelig, senest fire år etter at målingene er utført.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 42 Oppbevaring av materiale og opplysninger

   Materiale og opplysninger etter § 24 skal oppbevares så lenge det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig virksomhet. Spesielt skal
   1. alle som driver undervannsentreprenørvirksomhet, oppbevare operasjonsloggen fra bemannede undervannsoperasjoner i 40 år fra siste registrering,
   2. operatøren eller den som står for driften av en innretning oppbevare meteorologiske og oseanografiske data til de er overlevert Det norske meteorologiske institutt,
   3. operatøren oppbevare materiale og opplysninger om permanent tilbakeplugging av brønner,
   4. operatøren oppbevare materiale og opplysninger om innretninger og avfall som er midlertidig etterlatt på havbunnen,
   5. operatøren oppbevare materiale og opplysninger om akutt forurensning og aksjoner mot akutt forurensning med tilhørende etterkantundersøkelse,
   6. operatøren oppbevare materiale og opplysninger om miljøovervåking,
   7. operatøren oppbevare materiale og opplysninger om avfall, utslipp til ytre miljø og forbruk av kjemikalier,
   8. den ansvarlige oppbevare materiale og opplysninger om fare- og ulykkessituasjoner, samt ethvert alvorlig tilløp til slike fare- og ulykkessituasjoner,
   9. operatøren og arbeidsgiveren oppbevare kartleggingsresultater som viser i hvilken grad arbeidstakere har vært eksponert for mulige helsefarlige arbeidsmiljøfaktorer. Oppbevaringstiden skal stå i forhold til de antatt helseskadelige langtidsvirkningene av eksponeringen,
   10. operatøren oppbevare opplysninger om etterlatte radioaktive kilder i brønner.
   Ved utløpet eller oppgivelsen av utvinningstillatelsen og særskilt tillatelse til anlegg og drift etter petroleumsloven § 4-3, skal den som er forpliktet til å gjennomføre disponeringsvedtaket etter petroleumsloven § 5-3, ha ansvaret for å oppbevare materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.
   I avslutningsplanen skal rettighetshaveren gjøre rede for det materialet og de opplysningene som operatøren skal oppbevare etter at disponeringsvedtaket er gjennomført.
   Når petroleumsvirksomheten opphører, kan tilsynsmyndighetene pålegge overlevering til seg av materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.
   Materiale og opplysninger som ikke skal oppbevares eller overleveres etter første til og med fjerde ledd, kan kasseres og makuleres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
 • 1. Forskrifter og veiledninger utgitt av myndighetene

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  Forskrift 6. desember 2011nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning),
  Forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).

  Helse- og omsorgsdepartementet
  Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften),
  Forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannforskriften).

  Energidepartementet
  Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

  Samferdselsdepartementet
  Forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ifm. luftfart).

  Sokkeldirektoratet
  Forskrift 13. desember 2017 nr. 2004 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften),

  Havindustritilsynet
  Daily Drilling Reporting System (DDRS) – user guide for daily drilling report system, februar 2008.

  Miljødirektoratet
  Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (M-107),
  Retningslinjer for overvåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300).

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten, 2011.

  Sjøfartsdirektoratet
  Forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger (forskrift om risikoanalyse, flyttb. innr.),
  Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, (forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip).

  2. Standarder og veiledninger

  International Electrotechnical Commission (IEC)
  NEK IEC 61508:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, Edition 2, 2010,
  Part 1: General requirements,
  Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems,
  Part 3: Software requirements,
  Part 4: Definitions and abbreviations,
  Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels,
  Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and 61508-3,
  Part 7: Overview of techniques and measures.
  NEK IEC 61511:2016 SER Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector – ALL PARTS, Edition 1, 2016,
  NEK IEC 62061:2005+AMD1:2012 CSV Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems, Edition 1.1, 2012.

  International Organization for Standardization (ISO)
  NEK ISO/IEC 8859-1 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1, Edition 1.0, 1998,
  NS-EN ISO 9000:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi (ISO 9000:2015), utgave 1, 2015,
  NS-EN ISO 9004:2018 Kvalitetsledelse - Kvaliteten i en organisasjon - Veiledning til å oppnå vedvarende suksess (ISO 9004:2018), utgave 1, 2018,
  NS-EN ISO 11064-1:2000 Ergonomisk utforming av kontrollsentre - Del 1: Prinsipper for utforming av kontrollsentre (ISO 11064-1:2000), utgave 1, 2001,
  NS-EN ISO 14224:2016 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Innsamling og utveksling av pålitelighets- og vedlikeholdsdata for utstyr (ISO 14224:2016, korrigert versjon 2016-10-01), utgave 1, 2017,
  NS-EN ISO 17776:2016 Petroleums- og naturgassindustri - Produksjonsinnretninger til havs - Aspekter relatert til analyse og styring av storulykkerisiko ved design av nye produksjonsinnretninger (ISO 17776:2016), utgave 1, 2017,
  NS-EN ISO 13702:2015 Petroleums- og naturgassindustri – Kontroll og reduksjon av brann- og eksplosjonsrisiko på produksjonsinstallasjoner til havs – Krav og retningslinjer (ISO 13702:2015), utgave 1, 2015,
  NS-ISO 31000:2018 Risikostyring –Retningslinjer, utgave 1, 2018,
  NS-EN ISO 13849-1:2015 Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer - Del 1: Hovedprinsipper for konstruksjon (ISO 13849-1:2015), utgave 1, 2016.

  NORSOK-standarder
  NORSOK D-010 Well integrity in drilling and well operations, Edition 5, January 2021,
  NORSOK N-003 Action and action effects, Edition 3, January 2017,
  NORSOK N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures, Edition 2, April 2015,
  NORSOK S-002N Arbeidsmiljø, utgave 5, mars 2018,
  NORSOK U-100 Manned Underwater Operation, Edition 5, December 2015
  NORSOK Z-001 Documentation for operation, Edition 4, March 1998,
  NORSOK Z-003 Technical information flow requirements, Edition 2, May 1998,
  NORSOK Z-013 Risk and emergency preparedness assessment, Edition 3, October 2010.

  Offshore Norge
  070 – Offshore Norge Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry (Recommended SIL requirements), revision no. 03, June 2018,
  122 – Offshore Norge Recommended guidelines for the Management of Life Extension, revision no. 02, August 2017,
  135 – Offshore Norge Recommended guidelines for Classification and categorization of well control incidents and well integrity incidents, revision no. 06, February 2021.
;