• Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. til 18. september 2020.
 • Tilsynsrapporten ble publisert 24. november 2020
 • Varsel om pålegg ble sendt til Equinor 27. januar 2021
 • Pålegget ble gitt 16. februar 2021

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinor har en robust risiko- og barrierstyring på Norne slik at feil-, fare- og ulykkessituasjoner kan håndteres.  

Vi ville verifisere at Equinor, gjennom sitt arbeid med å inkludere både tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierelementer i sin barrierestyring, har etablert barrierefunksjoner som detekterer, håndterer og begrenser konsekvensene av maritime hendelser på Norne. 

Vi så i særlig grad på barrierefunksjoner etablert for å håndtere risiko ved stabilitetshendelser som ikke er forårsaket av skipskollisjoner. Vi har rettet oppmerksomhet mot vurdering av kunnskapsstyrke og restrisiko ved slike stabilitetshendelser. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte åtte avvik og syv forbedringspunkter. 

Avvikene omfattet: 

 • Barrierestyring ved tap av stabilitet 
 • Etablering av operasjonelle og organisatoriske barriereelementer, ytelseskrav og tilhørende trening og øvelser 
 • Planlegging og prioritering av observasjoner i TIMP-verktøyet 
 • Menneskemaskin-grensesnitt og alarmhåndtering i kontrollrom
 • Beredskapsanalyse
 • Kapasitet og kompetanse 
 • Hindringer i nødutganger 
 • Vurdering av konsekvens av verste prosessbrann

Forbedringspunktene omfattet: 

 • Ledelsens ansvar for å følge opp og sikre forståelse og bruk av informasjon om risikoforhold 
 • Risikoreduksjonsprinsipp 
 • Bruk av risikoanalyse av stabilitetshendelser 
 • Involvering av vernetjenesten 
 • System for å sikre at livbåter er tilgjengelig til enhver tid
 • MOB-båt trening på sjø Oppdatering av DFU 

Håndtering av avvik

Utfordringer med menneskemaskin-grensesnitt, høyt antall stående alarmer og alarmras har vært identifisert som utfordringer i sentralt kontrollrom på Norne siden 2011, uten at forholdene er blitt korrigert.

Internt avvik er registrert for alarmrater, men Equinor har ikke kunnet redegjøre for hvilke kompenserende tiltak som er iverksatt for den avvikssituasjonen man er i, inntil avviket er korrigert.

Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten på Norne oppgir i brev til oss 11.1.2020 at bekymringer knyttet til sentralt kontrollrom er tatt opp med selskapet over tid, uten at det har ført til tiltak. Equinors svar på vår rapport etter tilsynet med Equinors risiko- og barrierestyring på Norne, gir ikke tilstrekkelig svar på når og hvordan tiltak skal gjennomføres for å korrigere avvik knyttet til sentralt kontrollrom på Norne FPSO.

Pålegg

Vi har påvist brudd på regelverket (se tilsynsrapportens kapittel 4.2 og 5 med avvik 5.1.4 om HMI og alarmhåndtering) og har gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegger vi Equinor:

 • å sikre at kravene i OM101.08.06 - Analyse av alarmer i sentralt kontrollrom – gjennomføres for å redusere alarmbelastningen og mengden stående alarmer, som skal legge til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon på en effektiv måte, jf. aktivitetsforskriften § 31 om overvåking og kontroll
 • å sikre at det gis nødvendig trening og øvelse, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte, jf. aktivitetsforskriften § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner
 • å sørge for erfaringsoverføring om alarmhåndtering blir gitt til Equinors innretninger med sentralt kontrollrom, jf. styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring, tredje ledd

Frist for å etterkomme pålegget er 1.5.2021.