Vi førte tilsyn med Statoils barrierestyring på Kristin i tiden 6. – 10. mars 2017. Tilsynet fant sted i form av møte i Statoils lokaler etterfulgt av intervjuer, samtaler og verifikasjoner på Kristininnretningen.

Mål

Tilsynet var del av en tilsynsserie rettet mot aktørenes styring av barrierer i virksomheten til havs.

Omstillingsprosesser som næringen er inne i, danner noe av bakgrunnen for tilsynet. Det er aktørenes ansvar å sikre at krav til forsvarlig virksomhet, kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon blir oppfylt også i slike prosesser.

Resultat

Tilsynet påviste avvik fra regelverkskrav knyttet til:

 • Formålstjenlig risikoanalyse
 • Avviksbehandling
 • Prosessikringssystemet
 • Melding til Ptil om gasslekkasje
 • Ytelseskrav til beredskap

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Beredskapsplan
 • Vedlikeholdshistorikk
 • Sikring av ventiler
 • Nødavstengningssystemet
 • Stillas i prosessanlegg
 • Bruk av rister i komposittmateriale i rømningsveier

Statoil har fått frist til 12. juni 2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.