Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at tekniske, organisatoriske og operasjonelle forhold knyttet til barrierefunksjonen evakuering fra innretning er etablert og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk, slik at personell på innretningen til enhver tid kan evakueres raskt og effektivt.

Vi har i samme tidsrom gjennomført tilsvarende tilsyn hos Point Resources og ConocoPhillips.

Resultat

Hos alle tre selskapene finner vi at det er iverksatt tiltak, både tekniske og operasjonelle, for å forbedre og sikre forsvarlig evakuering under de spesifikke forholdene innretningen brukes.

Hos Aker BP ble det identifisert tre avvik med hensyn til:

  • Mangelfulle vurderinger av konsekvenser ved bruk av «gule seter» på Alvheim
  • Usikkerhet med hensyn til gjennomføring og bruk av analyser
  • Status på modifiserte GES40-livbåter på Alvheim

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt med hensyn til:

  • Systematisk oppfølging av barrierefunksjonen evakuering

Bakgrunn for tilsynet

I 2005 ble det avdekket konstruksjonssvakheter ved livbåter på norsk sokkel. Etter dette har næringen og tilsynsmyndighetene arbeidet for å styrke kunnskapen på området og bedre tilstanden på livbåtene.

Vår vurdering er at det fortsatt er behov for tett oppfølging av evakueringsmidlene. I 2016 fikk vi en ekstra bevilgning fra vårt departement, Arbeids- og sosialdepartementet, for å styrke tilsynet med livbåtene på sokkelen.

Hovedutfordringer knyttet til fritfall-livbåter:

Skrogstyrke
Dette er håndtert ved forsterkning av eksisterende skrog eller ved å bytte livbåter

Sikkerhet for personell om bord; akselerasjonskrefters påvirkning på menneskekroppen
Dette er håndtert ved å bytte seter og seler, bytte livbåt eller ved å ta noen seter ut av bruk. Basert på modellforsøk og analyser er livbåtseter klassifisert som grønne, gule eller røde, avhengig av akselerasjonskrefter og skadepotensialet ved bruk av setet. Seter som har rød klassifisering, skal ikke brukes. Gule seter kan i enkelte tilfeller brukes etter lokasjons- og innretningsspesifikke vurderinger og tiltak.

Fremdrift
Dette er håndtert ved å øke motorkraften, optimalisere propell og å slippe livbåtene når motor/propell er i gang.

Hovedutfordringer knyttet til låre-livbåt:

Utløsing av krok ved sjøsetting
Ved sjøsetting av lårelivbåter i bølger er det kritisk med hurtigutløsing av kroken, slik at livbåten ikke blir hengende i lårefallene når havnivået synker fra bølgetopp til bølgedal.

Dette er håndtert ved å bytte til ny og forbedret krok for hurtig og pålitelig utløsing.

Fremdrift
Dette er håndtert ved å øke motorkraften, optimalisere propell og ved å slippe livbåtene når motor/propell er i gang.