Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med relevant personell fra North Atlantic Drilling. Tilsynet la vekt på selskapets egen oppfølging av alarmsystemet knyttet til boreoperasjonene og tilhørende kompetanse. Oppgaven var knyttet til Ptils hovedprioritering barrierestyring.

Mål

Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan North Atlantic Drilling sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til plan og var godt tilrettelagt fra North Atlantic Drillings side. Ptils observasjoner er basert på mottatte dokumenter, presentasjonene som ble fremlagt og forhold som fremkom under samtaler med de involverte. Videre er det foretatt analyser av alarmlogger fra borekontrollrommet på West Elara som vi fikk i forkant av tilsynsmøtet.

I tilsynsaktiviteten identifiserte vi et avvik knyttet til manglende rutiner knyttet til etablering og oppfølging av alarmsystemets ytelse som aktivt barriereelement mot potensielle ulykkeshendelser. Videre identifiserte vi et forbedringspunkt knyttet til håndtering av svekket beskyttelse av borekontrollsystemet i forhold til IKT-trusler.