Sikkerhetsforum ble etablert høsten 2000 og er sammensatt av representanter fra myndighetene og partene i arbeidslivet.

Sikkerhetsforums medlemmer

Hvem sitter i Sikkerhetsforum? Se oversikt og kontaktinformasjon til alle medlemmene her: Sikkerhetsforums medlemmer

Sikkerhetsforum ledes av Havindustritilsynet (Havtil) og har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk olje- og gassindustri og annen havindustrigjennom å:

 • Være et forum for å diskutere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene
 • Være en referansegruppe for prosjekter som er eller planlegges igangsatt av partene eller av myndighetene

Les mer om Sikkerhetsforums madat og prioriteringer her

 

 

Hva gjør Sikkerhetsforum?

Gjennom arbeidet i Sikkerhetsforum identifiseres sentrale problemstillinger i fellesskap, og partene diskuterer måter å løse dem på.

Forumet brukes også aktivt til å spre kunnskap på tvers i næringen og til å drøfte strategi og prioriteringer i HMS-arbeidet.

Alt som skjer i Sikkerhetsforum dokumenteres og gjøres lett tilgjengelig også for andre som ikke deltar direkte i forumet. Dette skal bidra til åpne og forpliktende prosesser.

Gjennom årene har en rekke viktige prosesser for kontinuerlig forbedring av HMS-nivået i petroleumsvirksomheten blitt forankret gjennom Sikkerhetsforum.

Følgende organisasjoner er representert i Sikkerhetsforum:

 • De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)
 • Industri Energi (IE)
 • Fellesforbundet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
 • Norsk Industri
 • Offshore Norge
 • Norges Rederiforbund
 • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)
 • Tekna
 • EL & IT-forbundet

Sikkerhetsforums årskonferanse

Hvert år arrangerer Sikkerhetsforum en egen årskonferanse. Den er åpen for alle og her kan du lese mer om den.