Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. november til 2. desember 2022 med bistand fra Luftfartstilsynet (Ltil).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt å verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell.

Resultat

Innen beredskap identifisert vi ett avvik knyttet til system for oversikt over personell.

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Systematikk for trening og øvelser av stedfortreder
  • Registrering av trening

På helikopterdekk ble det påvist 8 avvik på Oseberg A og 13 avvik på Oseberg C. Disse finner du i egne avviksrapporter fra Ltil, nederst på denne siden.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss, innen 12 februar, hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.