Transocean har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Transocean Norge.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 17. – 18. juni 2019 førte vi tilsyn med beredskap om bord på Transocean Norge mens den lå i Ølsfjorden. Dette var en oppfølging etter tilsynet utført i perioden 22. – 25.1.2019 på verftet Sembcorp Marine Ltd i Singapore.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen eies og driftes av Transocean. Transocean Norge er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Mål

Målet med aktiviteten var oppfølging av rapport innen beredskap etter SUT-verifikasjon utført på verft i Singapore 22. – 25.1.2019 og verifisere teknisk tilstand og relevante deler av styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Beredskapsutstyr
  • Livbåter

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til systematisk beredskapstrening.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 9. august 2019 om å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren.