I perioden 28. til 31. mai 2018 førte vi tilsyn med Enis styring av beredskap på Goliat FPSO. Tilsynet inkluderte også en oppfølging av gransking og tidligere gjennomførte tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning.

Mål

Målsettingen med tilsynet var å følge opp at Eni har etablert barrierer, satt ytelseskrav og hatt oppfølging av disse innenfor områdene logistikk og beredskap.

Videre var målsettingen å følge opp Enis håndtering av påviste avvik i forbindelse med tilsyn innen logistikk og arbeidstakermedvirkning, samt hendelsen med alvorlig personskade på Goliat FPSO 25. juni 2016.

Resultat 

I tilsynet ble det identifisert avvik fra regelverket når det gjelder roller og ansvar, prosedyrer og instrukser, dokumentasjon, risikovurdering, kompetanse og opplæring av personell, evakueringsveier og skilting og merking.

Videre ble det observert forbedringspunkter når det gjelder bruk av løfteutstyr, stillas, radiokommunikasjon for brannlag, alternativt mønstringssted for innsatslag og endring av beredskapsfunksjoner i offshoreperioden.

Vi har bedt Eni innen 21. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.