Tilsynet ble gjennomført fra 9. til 16. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Aker BP har en helhetlig tilnærming til styring av risiko og barrierer, fra planlegging, via utførelse, til kontrollering og korrigering. I dette inngikk hvordan risikobildet med tilhørende barrierefunksjoner og -elementer var etablert, oppfølging av et hendelsesforløp, hvordan opplæring blir gitt, og hvordan det trenes og øves på dette.

Vi så særlig på hvordan barrierestyringen blir gjennomført i praksis for stabilitetshendelser.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik. Dette omfattet:

  • Mangler ved barrierestyring i forbindelse med feil-, fare og ulykkessituasjoner ved maritime systemer
  • Trening og øvelser
  • Arbeidstid og arbeidsbelastning
  • Kompetanse på livbåt 5
  • Dører i brannskiller som ikke er selvlukkende.

Videre observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Mangelfull beskrivelse i beredskapsplaner for DFUer

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 1. april 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.