Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 22. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikret etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av risiko, tekniske barrierer og vedlikehold ved drift av Norne FPSO innen de nevnte fagdisipliner.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Planlegging og prioritering
  • Avvikshåndtering
  • Kontroll med tennkilder
  • Brannpumpesystemet
  • Prosessikring
  • Dokumentasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 15. mars 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.