Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 15. april til 18. juni 2021 førte vi tilsyn med Noble Drillings oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Noble Lloyd Noble.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav.

Resultat

Tilsynet identifiserte sju avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene var knyttet til:

  • styringssystem innen arbeidsmiljø
  • mangelfull ergonomisk tilrettelegging
  • stoffkartotek, oppbevaring og merking av kjemikalier
  • ventilasjon og prosessavsug
  • arbeidsmiljøanalyse av modifikasjoner i shakerområde
  • register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
  • rutiner for oppfølging av alarmsystemet

Forbedringspunktet gjaldt arbeidsmiljøkompetanse.

Våre verifikasjoner er stikkprøvebaserte. Observasjonene representerer ikke en uttømmende liste over forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Det er SUT-søker som er ansvarlig for en fullstendig samsvarsvurdering.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.