Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. – 16. mars 2023 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere styringen til Aker BP og tilstand ombord på Valhall Flanke Nord relatert til etterlevelse av regelverkskrav for fagområdet beredskap og sikker drift av helikopterdekket. Oppgaven har som mål å redusere risiko ved helikopteroperasjoner på helikopterdekk.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Trening for å sikre håndteringen av fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte
  • Verifikasjon av barriereelement ved gjennomføring av øvelser
  • Bruk av verneutstyr i MOB-funksjonen

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Utnyttelse av ressurser til å utvikle prosedyrer
  • Brannstasjon og livbåter, som skal sikre rask og effektiv evakuering og redning

På helikopterdekk ble det påvist 19 avvik/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 26. juni 2023.