Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 24. oktober 2019.

Bakgrunn

Ptil ga Rowan Norway samsvarsuttalelse (SUT) i 2012. Rowan Norway kom sommeren 2019 tilbake fra et ni måneder langt boreoppdrag i Tyrkia. Innretningen hadde før den tid ligget i opplag i Dundee i Storbritannia et par år.

Rowan Norway var under tilsynet i aktivitet for ConocoPhillips på Tor.
Les: ConocoPhillips - Samtykke til bruk av Rowan Norway - Torfeltet

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ble ivaretatt i henhold til regelverket. Det ble også fulgt opp at tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes i henhold til kravene. 

Resultat

Tilsynet viste at en del tekniske forhold om bord ikke var fulgt opp på god nok måte. For elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlig område ble det avdekket at mangelfullt vedlikehold hadde resultert i at Ex-integriteten til eksplosjonsbeskyttet utstyr ikke var ivaretatt. Som følge av dette ble det avholdt et møte 28. oktober 2019 mellom Rowan og Ptil. I møtet fremkom det at Rowan i etterkant av tilsynet hadde iverksatt tiltak med ekstra bemanning for å sikre at Ex-integriteten til utstyret var ivaretatt før oppstart av boreaktiviteten.

Det ble også avdekket en rekke andre avvik under tilsynet. Det er vår vurdering at flere av disse avvikene kan relateres til mangelfullt system for oppfølging av de ulike barriereelementene. Selskapet fremhevet at det hadde vært arbeidskrevende å aktivere tre prosjekter i løpet av relativt kort tid. Selskapet hadde imidlertid økt kapasiteten den siste tiden for å styrke oppfølgingen.

Avvik og forbedringspunkt

Vi identifiserte brudd på regelverket innenfor følgende områder:

 • Intern oppfølging
 • Barrierestyring
 • Tennkildekontroll
 • Branndører og passiv beskyttelse
 • Belysning i nødhospital
 • Tekniske forhold ved elektriske anlegg
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene

Vi identifiserte i tillegg ett forbedringspunkt. Dette gjaldt funksjonstesting av nødavstengningssystemet og teknisk driftsdokumentasjon.

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet så vi også på hvordan Rowan har håndtert avvik som vi har identifisert i tidligere tilsyn med selskapet.

Vi fant at følgende avvik fra et tilsyn med Rowan Norway i 2012 ikke var korrigert i tråd med Rowans tilbakemelding til oss:

 • Avvik om tennkildekontroll
  Det var fortsatt ikke installert gassdetektor i borekabinen. I tidligere tilbakemelding ble vi informert om at dette skulle gjøres innen 20.12.2013. Ved verifikasjon i borekabinen ble det også observert at ubeskyttet elektrisk utstyr ikke var fjernet slik det fremgikk av tidligere tilbakemelding.
 • Avvik om sementenheten
  Det fremkom under samtaler og verifikasjon at flammedetektor var installert i maskinrommet til sementenheten, men ikke røykdetektor. Det ble informert om at denne ved en feil var plassert i rommet for sementenheten.

I tidligere tilbakemelding fra selskapet til forbedringspunkt om overtrykk i boligkvarteret ble vi informert om at det skulle installeres trykkovervåking innen 1.3.2013. I radiorommet var visuelt måleinstrument installert, men det var ikke koblet opp til alarmsystemet for kontinuerlig overvåking.

Hva skjer nå?

Vi varslet pålegg til Rowan 26. november 2019.

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt selskapet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 5 om barrierer, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi dere å

- gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal iverksette korrigerende tiltak slik at oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer,

- gjennomgå selskapets system for avviksbehandling slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen,

jf. rapportens kapittel 5.1.1 om intern oppfølging.

Det skal presenteres en tidfestet plan innen 20.12.2019 som skal sikre at selskapet etterkommer pålegget. Fristen for å etterkomme pålegget er 1.4.2020. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.