Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 17. til 20. juni 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav, og hvordan de bruker anerkjente standarder for å oppfylle krav ved drift og vedlikehold av de elektriske anleggene. Vi ønsket også å verifisere hvordan rollen «ansvarshavende for de elektriske anleggene» blir ivaretatt.

Resultat

Tilsynet identifiserte følgende avvik:

  • Manglende advarselskilt i høyspenningsanlegg.
  • Mangelfull nødbelysning
  • Manglende merking og dokumentasjon av Ex-utstyr
  • Manglende forebyggende tiltak for å verne mot eksplosjoner
  • Manglende bruk av systemer og utstyrsklassifisering i vedlikeholdsaktiviteter
  • Manglende dokumentasjon av selektivitet i UPS-anlegg

I tillegg fant vi forbedringspunkter knyttet til:

  • belysningen i anlegget, og
  • risikoreduksjon under drift av nødgenerator

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Frist for tilbakemelding er satt til 7. november 2019.