I perioden 26.-29.6.2017 førte vi storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg på Hammerfest LNG i Finnmark, hvor Statoil ASA (Statoil) er operatør.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved møter, samtaler, dokumentgjennomgang, verifikasjoner og funksjonstesting i anlegget. Ansvarshavende for de elektriske anleggene hadde en sentral rolle i forbindelse med gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt. Vi la særlig vekt på hvordan Statoil arbeider med å sikre at elektriske anlegg til enhver tid møter kravene i petroleumsregelverket. I tillegg var også vedlikeholdsstyringen, spesielt av sikkerhetskritisk utstyr, et viktig fokusområde for aktiviteten.

Vårt hovedinntrykk av Statoil sitt arbeid med storulykke og elektriske anlegg var positivt. Det ble registrert god standard på elektriske installasjoner i befarte områder. Selskapet fremstod å ha et sterkt fokus rettet mot operasjonelle forhold ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. I tillegg ble det registrert god systematikk ved selskapets delegering av oppgaver innenfor fagområdet elektriske anlegg.

Resultat

Ptil registrer imidlertid enkelte regelverksbrudd og forbedringspunkter. Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til dørovervåkning av elektro fordelingsstasjoner, nødbelysning, vedlikeholdssystem og avviksbehandling.

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til prosedyrer innenfor arbeid i og drift av elektriske anlegg, elektriske anlegg - tekniske forhold, rutiner for midlertidig utstyr, bemanning og vedlikeholdsetterslep innenfor fagområdet elektriske anlegg, samlet oversikt over risiko og manglende undersøkelser for å hindre gjentakelse av fare og ulykkessituasjoner.

Vi har bedt Statoil innen 31.82017 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om deres vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.