Tilsynet vart gjennomført 25. og 26. januar 2022.  

Mål 

Målet med tilsynet var å følgje opp korleis Equinor jobbar med å sikre integritet for subsea og røyrinfrastruktur på Aasta Hansteen og korleis selskapet sikrar at drifta er i samsvar med krava i forskriftene og selskapet sine interne krav. 

Resultat 

Det blei identifisert eitt avvik knytt til barrierar. 

Kva skjer no? 

Vi har bedt Equinor gjere greie for korleis avviket vil bli handtert. 

Fristen for dette er satt til 1. april 2022.