Hopp til hovedinnhold

Ord og uttrykk

Denne ordlisten forklarer ord og uttrykk ut fra hvordan de blir brukt i petroleumsvirksomheten. I vanlig språkbruk og i andre sammenhenger kan begrepene ha andre betydninger.

 1. A

  1. Assosiert gass

   Norsk
   Naturgass som er oppløst i olje, eller som ligger som en kappe over oljen i et oljefelt.

   Associated gas

   Engelsk
   Natural gas dissolved in crude oil or forming a cap over the oil in a field.
  2. Avlastningsbrønn

   Norsk
   Boret for å avskjære en brønn hvor det har inntruffet en utblåsning. Når avlastningsbrønnen er boret inn i problembrønnen kan tung borevæske pumpes inn for å stanse brønnstrømmen.

   Relief well

   Engelsk
   Drilled to intercept a well where a blowout has occurred. When it penetrates the problem well, heavy drilling mud can be pumped down to halt the escaping wellstream.
  3. Avslutningsplan

   Norsk
   Rettighetshaver skal legge frem en avslutningsplan for myndighetene før en tillatelse etter petroleumsloven § 3-3 eller § 4-3 utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av produksjon og disponering av innretninger.

   Cessation plan

   Engelsk
   Must be submitted to the government by licensees before a licence pursuant to sections 3-3 or 4-3 of the Petroleum Act expires or is relinquished, or before a facility finally ceases to be used. Must contain proposals on continued production or on the shutdown and disposal of facilities.
  4. Avvik

   Norsk
   Avvik betegner i denne sammenhengen en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og regelverkskrav.

   Nonconformity

   Engelsk
   In this context, a nonconformity is a disagreement between the chosen solution and regulatory requirements.
 2. B

  1. Barriere

   Norsk
   Tiltak som har til hensikt og funksjon enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer enkeltvis eller samlet.

   Barriers

   Engelsk
   Measures intended to prevent a specific sequence of events from occurring or to guide such a course in a specific direction to limit damage and/or loss. The function of such barriers is ensured by technical, operational and organisational elements, individually and collectively.
  2. Bemannede undervannsoperasjoner (BUO)

   Norsk
   Samlebegrep for alle typer bemannede dykkeaktiviteter.

   Manned underwater operations (MUO)

   Engelsk
   Collective term for all types of manned underwater activities.
  3. Bensin

   Norsk
   Destillat av olje. I naturen forekommer bensin som kondensat.

   Petrol (US: gasoline)

   Engelsk
   Distillate of crude oil. In nature, petrol occurs as condensate.
  4. Benzen

   Norsk
   Hydrokarbonforbindelse som finnes naturlig i råolje og er en viktig råvare for kjemisk industri.

   Benzene

   Engelsk
   Hydrocarbon compound found naturally in crude oil, which is an important chemical feedstock.
  5. Beredskap (1)

   Norsk
   Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner.

   Emergency preparedness

   Engelsk
   Preparations to respond to critical conditions.
  6. Beredskap (2)

   Norsk
   Innsats for å håndtere kritiske situasjoner.

   Emergency response

   Engelsk
   Responding to critical conditions.
  7. Best tilgjengelig teknologi

   Norsk
   Et prinsipp som innebærer den ansvarlige for virksomheten i planlegging og drift legger til grunn den teknologien og de metodene som i en helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene.

   Best available technology (BAT)

   Engelsk
   The principle that those responsible for planning and pursuing an activity adopt the technology and methods which provide the best and most effective results in an overall assessment.
  8. Betingede ressurser

   Norsk
   Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.

   Contingent resources

   Engelsk
   Recoverable petroleum quantities which are proven but not sanctioned or approved for production.
  9. Bitumen

   Norsk
   Tyktflytende olje som blant annet brukes til vei- og takdekke.

   Bitumen

   Engelsk
   Viscous oil used for such applications as road surfacing and roofing.
  10. Blokk

   Norsk
   Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.

   Block

   Engelsk
   Division used in an oil context to divide up the continental shelf. In the Norwegian case, a block measures 15 minutes of latitude and 20 minutes of longitude unless adjacent land areas, boundaries with other continental shelf areas or other considerations dictate a smaller size.
  11. Borekaks

   Norsk
   Utboret knust steinmasse (sedimentmasse) som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken (boreslammet).

   Drill cuttings

   Engelsk
   Crushed rock removed from a well as the bit advances. Transported out of the borehole with the drilling mud (fluid).
  12. Borekrone

   Norsk
   Skjæreverktøy som sitter på enden av borestrengen. Borekronen har roterende tenner som spiser seg gjennom undergrunnen under boring.

   Drill bit

   Engelsk
   Cutting tool positioned at the end of the drill string. Its rotating teeth cut through the rock during drilling.
  13. Boreprogram

   Norsk
   Beskrivelse som inneholder brønn- og brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.

   Drilling programme

   Engelsk
   Contains specific well and well path information for planned drilling and downhole activities.
  14. Borerigg

   Norsk
   Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass på land eller fra en boreinnretning til havs. Begrepet brukes både for landbaserte rigger og for offshore rigger.

   Drilling rig

   Engelsk
   The derrick, machinery and utilities used when drilling for petroleum on land or offshore. Also: commonly used for a mobile facility other than a ship equipped with such a rig.
  15. Borestreng

   Norsk
   Stålrør mellom borekronen og drivenheten på boreinnretningen. Strengen består av rørlengder som er skrudd sammen. Hver lengde er vanligvis rundt 10 meter. Røret roterer og er også ledningsrør for boreslammet som tilføres under boreoperasjonen.

   Drill string

   Engelsk
   A column of steel tubes between the drill bit and the drive unit in the drilling rig. Each usually about 10 metres long, these tubes are screwed together as the well advances. The string rotates and also provides a conduit for drilling mud.
  16. Boretårn

   Norsk
   Stål tårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner.

   Derrick

   Engelsk
   A steel tower which carries the drill string during drilling.
  17. Borevæske

   Norsk
   Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen, forhindre at veggene i brønnen kollapser, holde strømmen av olje eller gass under kontroll og transportere grunnmassene til overflaten. Væsken som brukes, er en blanding av vann eller olje, leire og kjemikalier.

   Drilling mud/ drilling fluid

   Engelsk
   Fluid used to lubricate and cool the bit, prevent borehole collapse, keep the flow of oil or gas under control, and transport cuttings to the surface. A mix of water or oil with clay and chemical additives.
  18. Brannmonitor

   Norsk
   En vannkanon til brannslukningsformål. Slukningsmediet kan være vann eller skum.

   Fire monitor/deluge

   Engelsk
   A device for spraying water or foam to extinguish fires.
  19. Brønn

   Norsk
   Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

   Well

   Engelsk
   Hole drilled to discover or appraise a petroleum deposit and/or to produce petroleum, obtain water for injection, inject gas, water or other media, or map or monitor well parameters. Can comprise one or more well paths (tracks, laterals) and have one or more termination points.
  20. Brønnbane

   Norsk
   Den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.

   Well track (lateral)

   Engelsk
   That part of a well path extending from a start point in an existing well path to a new termination point for the well.
  21. Brønnbarriere

   Norsk
   Fysisk element i brønnen som alene ikke kan hindre strømning, men som sammen med andre elementer danner en konvolutt som hindrer ukontrollert utstrømning.

   Well barrier

   Engelsk
   A physical element in the well which cannot prevent flow alone. Together with other elements this element forms an envelope that prevents uncontrolled outflow.
  22. Brønnhode

   Norsk
   Utstyret (uttak, ventiler etc.) som er festet på toppen av en brønn som sikring mot utblåsning.

   Wellhead

   Engelsk
   Outlets, valves and so forth attached to the top of a well to protect against a blowout.
  23. Brønnintegritet

   Norsk
   Bruk av tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsninger for å redusere risiko for ukontrollert utslipp av formasjonsvæsker eller hydrokarboner gjennom brønnens livsløp.

   Well integrity

   Engelsk
   Well integrity is the application of technical, operational or organisational solutions to reduce the risk of uncontrolled release of formation fluids or hydrocarbons throughout the lifecycle of the well.
  24. Brønnintervensjon

   Norsk
   Å føre utstyr inn i brønner for å overvåke, kontrollere, vedlikeholde eller optimalisere produksjon eller injeksjon. Intervensjonen kan gjøres enten ved å bruke ordinær borerigg eller ved bruk av snubbing, kveilerør eller kabeloperasjoner.

   Well intervention

   Engelsk
   Running equipment into a well to monitor, control or maintain it or to optimise production or injection. Can involve either a conventional drilling rig or snubbing, coiled tubing or wireline.
  25. Brønnintervensjon, lett

   Norsk
   Se lett brønnintervensjon.

   Well intervention, light (LWI)

   Engelsk
   See light well intervention.
  26. Brønnkomplettering

   Norsk
   Installering av nedihullsutstyr i en brønn etter at den er boret for å klargjøre brønnen for en sikker, effektiv og optimalisert produksjon og/eller injeksjon.

   Well completion

   Engelsk
   Installation of downhole equipment in a well after drilling to prepare it for safe, efficient and optimised production and/or injection.
  27. Brønnkontrollhendelse, brønnspark

   Norsk
   Med brønnkontrollhendelse menes svikt i én eller flere brønnbarrierer der svikten resulterer i utilsiktet strømning av formasjonsvæske inn i brønnen, krysstrømning i brønnen eller utstrømning til ytre miljø.

   Well control incident/Well kick

   Engelsk
   A well control incident is a failure in one or more well barrier where the failure results in an unintended flow of formation fluid into the well, cross flow in the well or outflow to the external environment.
  28. Brønnkonvertering

   Norsk
   Endring av bruksformål for en brønn, for eksempel fra produksjon til injeksjon.

   Well conversion

   Engelsk
   Changing the application of a well ¬– from production to injection, for example.
  29. Brønnramme

   Norsk
   En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen – eller på produksjonsinnretningen - og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke etc. for havbunnsbrønner (subsea). Brønnrammen har beskyttelsesstruktur mot eventuelt tråling og fallende gjenstander. En brønnramme kan være laget for en eller flere brønner (brønnslisser).

   Template

   Engelsk
   Steel support structure placed on the seabed – or on a production facility – as a foundation for casing, wellheads, Xmas trees, manifolds, chokes and so forth in/on subsea wells. Has a superstructure to protect against possible trawling and dropped objects. Can support one or more wells (slots).
  30. Brønnspark

   Norsk
   Se: Brønnkontrollhendelse

   Well kick

   Engelsk
   See well control incident.
  31. Bunkersolje

   Norsk
   Diesel eller brenselolje som er drivstoff for skip.

   Bunker oil

   Engelsk
   Diesel or fuel oil used to power a ship.
  32. BUO

   Norsk
   Se: Bemannede undervannsoperasjoner.

   MUO

   Engelsk
   See manned underwater operations.
 3. C

  1. CE-merking

   Norsk
   Merking av energibrukende apparater (maskiner). CE-merket bekrefter at et produkt(en maskin) er i overensstemmelse med alle EU-direktiv som var relevante for produktet(maskinen) på merketidspunktet. CE-merket skal være den eneste bekreftelsen på at produktet (maskinen) følger gjeldende krav i relevante EU-direktiv

   CE mark

   Engelsk
   Communauté Européenne. Marking of energy-consuming apparatus (machinery). The CE marking confirms that the product (machine) complies with all EC directives relevant for the product (machine) when the mark was attached. The CE marking must be the only marking which attests the conformity of the product with the applicable requirements of the relevant EU harmonisation legislation.
  2. CO2

   Norsk
   Kjemisk betegnelse for karbondioksid.

   CO2

   Engelsk
   Chemical formula for carbon dioxide.
  3. CO2-avgift

   Norsk
   Avgift som betales for brenning av petroleum og utslipp av naturgass på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum, jf. CO2-avgiftsloven.

   CO2 tax/carbon tax

   Engelsk
   Duty paid on combustion of petroleum and emissions of natural gas from facilities used for producing or transporting petroleum. See Norway’s CO2¬ Tax Act.
 4. D

  1. Definerte fare- og ulykkeshendelser

   Norsk
   Definerte fare- og ulykkeshendelser, på fagspråket forkortet til DFUer, er en sentral del av datagrunnlaget i RNNP. DFUene dekker hendelser med storulykkepotensial, som hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser, i tillegg til personskader og arbeidsbetinget sykdom.

   Defined hazard and accident conditions

   Engelsk
   Defined hazard and accident situations (DSHAs) are a key part of the base data in the RNNP. They are defined as a collection of possible observable incidents which the companies must defend against in order to pursue prudent petroleum operations. They cover incidents with major accident potential, such as hydrocarbon leaks and well control incidents, as well as other events like personal injuries and occupational ill health.
  2. Degradering (av brønnbarrierer)

   Norsk
   Forringelse/svekkelse av brønnbarrierer.

   Degrading of well barriers

   Engelsk
   Degradation/weakening of well barriers.
  3. Designlevetid

   Norsk
   Den tiden en innretning er konstruert for å vare med hensyn til utmatting, korrosjon og lignende.

   Design life

   Engelsk
   The length of time a facility is designed to last in terms of fatigue, corrosion and the like.
  4. Dieselolje

   Norsk
   Drivstoff som er raffinert av råolje, kondensat eller gass.

   Diesel oil

   Engelsk
   Fuel refined from crude oil, condensate or gas.
  5. Disponering

   Norsk
   Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

   Disposal

   Engelsk
   Pursuant to the Petroleum Act, a field developer is required to pay for the full or partial disposal of facilities and equipment once production ceases. Removal must accord with the HSE regulations for petroleum operations, and be based on consents, a cessation plan and so forth.
  6. Dobbeljointing

   Norsk
   Rørlengdene som brukes ved legging av transportrørledninger til havs er normalt ca 12 meter lange. Ved å sveise sammen to lengder på land, spares en sveis om bord på leggefartøyet. Dette kalles dobbeljointing. I noen tilfeller kan opptil seks rørlengder forhåndssveises på denne måten. Dette krever at rørleggingsfartøyet er dimensjonert for dette.

   Double jointing

   Engelsk
   Welding two standard 12-metre lengths of pipeline together on land, which eliminates one welding operation on the laybarge. In some cases, up to six pipe lengths can be welded together in advance – providing the laybarge is dimensioned to handle such joints.
  7. Driftsfase

   Norsk
   Driftsfasen er selve produksjonsperioden, og altså den tiden et felt, en produksjonsinnretning, tilknyttede rørledninger og infrastruktur blir brukt til å produsere olje og gass.

   Production phase, operating phase

   Engelsk
   The period when a field, a production facility, associated pipelines and infrastructure are used to produce oil and gas.
  8. Dykking

   Norsk
   Se: Metningsdykking; overflateorientert dykking

   Diving

   Engelsk
   See saturation diving; surface-oriented diving
  9. Dynamisk posisjonering (DP)

   Norsk
   DP er en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare flyttbare innretninger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller og ror.

   Dynamic positioning (DP)

   Engelsk
   Using the vessel’s own propellers to keep a ship or semi-submersible in position over the seabed without anchors. This requires a dedicated computer which utilises data acquired about the effect of waves on the hull, winds, bow orientation and present position. Commands are then sent to the propellers and rudder(s).
 5. E

  1. Etan

   Norsk
   Fargeløs gass uten lukt, som blir flytende under trykk eller ved nedkjøling. Etan finnes i naturgass og brukes i petrokjemisk industri.

   Ethane

   Engelsk
   Colourless, odourless gas, liquefies under pressure or by cooling. Found in natural gas and used in petrochemical production.
  2. Eten (etylen)

   Norsk
   Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av etan.

   Ethene/ethylene

   Engelsk
   Intermediate petrochemical product, derived from ethane.
  3. Ex-utstyr

   Norsk
   Elektriske komponenter som på forskjellige måter er konstruert slik at brennbar gass som befinner seg der utstyret er plassert, ikke kan bli antent.

   Ex equipment

   Engelsk
   Electrical components constructed in various ways to prevent ignition of flammable gas in the immediate vicinity.
  4. EXWW-prosedyre

   Norsk
   Beredskapsprosedyre for værforhold som krever nedbemanning av innretninger som ikke har tilstrekkelig luftgap mellom undersiden av plattform og sjø.

   EXWW procedure (Extreme Weather Warning)

   Engelsk
   Emergency response procedure for weather conditions which require manning reductions on facilities without an adequate air gap between their underside and the sea.
 6. F

  1. Fakkelsystemet

   Norsk
   Fakkelsystemet skal være et sikkert arrangement for oppsamling av hydrokarbongass og -væske fra trykkavlastningsscenarioer og trykkavblødning/ventilering av utstyr. Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til fakkeldunken. I fakkeldunken separeres væske og gass. Gassen ledes til fakkelen og brennes. Væsken pumpes fra fakkeldunken og tilbake til prosessen.

   Flare system

   Engelsk
   Secure system for collecting hydrocarbon gas and liquids from blowdowns and pressure bleed-off/ventilation of equipment. Gas and/or liquid are conducted through flare piping to a knockout drum for separation. The gas is flared, while liquid is returned to the process.
  2. Fakling

   Norsk
   Kontrollert avbrenning av gass som slippes ut av operative eller sikkerhetsmessige grunner.

   Flaring

   Engelsk
   Controlled burning of gas released for operational or safety reasons.
  3. FAR-verdi

   Norsk
   Antall omkomne personer per 100 millioner timer eksponering.

   FAR (fatal accident rate) value

   Engelsk
   Fatalities per 100 million hours of exposure.
  4. Fast innretning

   Norsk
   Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet.

   Fixed facility

   Engelsk
   Permanently installed on a field during the field’s producing lifetime. Production ships qualify under this definition because they are meant to be permanently in place.
  5. Fat

   Norsk
   Måleenhet for råolje og oljeprodukter. Ett fat olje = 159 liter, eller 0,159 kubikkmeter. Oljeproduksjon oppgis ofte i antall fat per dag.

   Barrel (bbl)

   Engelsk
   Measurement unit for crude oil and oil products. One barrel of oil = 159 litres or 0.159 cubic metres. Oil production is often expressed in barrels per day (b/d).
  6. Felt

   Norsk
   Ett eller flere funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene enten har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for.

   Field

   Engelsk
   One or more discoveries where the licensees have sanctioned a development and where the government has either approved a PDO or waived such a plan.
  7. Flerfase

   Norsk
   Hydrokarboner forekommer normalt i to faser; flytende eller gassform. I forbindelse med rørledningstransport av brønnstrøm brukes ofte begrepet flerfase, fordi det som regel også finnes vann i denne blandingen.

   Multiphase flow

   Engelsk
   Hydrocarbons normally occur in two phases – liquid and gaseous. The term “multiphase flow” is often used with pipeline transport of wellstreams because water is also usually found in this mix.
  8. Flergreinsbrønn

   Norsk
   Se: Grenbrønn.

   Multilateral

   Engelsk
   See multilateral.
  9. Flytende tørrgass

   Norsk
   Hovedsakelig metan (CH4), som er gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 °C ved atmosfærisk trykk.

   Liquefied natural gas (LNG)

   Engelsk
   Primarily methane (CH4), liquefied by cooling to -163°C at atmospheric pressure.
  10. Flyttbar innretning

   Norsk
   Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning.

   Mobile facility

   Engelsk
   Facility registered in a national ship register (flagged facility), which must therefore comply with a maritime operational concept – including classification. Examples include mobile drilling facilities and well intervention vessels.
  11. FMEA (Feilmodi/feileffekt-analyse)

   Norsk
   Analyseverktøy som ofte blir brukt tidlig i utformingen av en produksjonslinje. Ved bruk av FMEA kan man identifisere potensielle fremtidlige feil på et produkt eller tjeneste, for deretter å finne omfang og konsekvensene av feilen.

   FMEA (failure modes and effects analysis)

   Engelsk
   Analysis tool often used early in the design of a production line. Makes it possible to identify potential future faults in a product or service, and thereby to establish their scale and consequences.
  12. Forekomst

   Norsk
   Ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergartstyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleumen som omfattes, overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

   Deposit

   Engelsk
   An accumulation of hydrocarbons in a geological unit, confined by rocks at structural or stratigraphic boundaries, the petroleum-water interface in a formation, or a combination of these, so that the petroleum concerned is in overall pressure communication through liquid or gas.
  13. Foringsrørboring

   Norsk
   Boremetode som bruker standard foringsrør som arbeidsstreng til planlagt brønndyp, hvor det etterlates og sementeres som foring. Borekroner og annet verktøy som trengs til boreoperasjonen, transporteres opp og ned i foringsrøret ved hjelp av kabeloperasjoner. Metoden kan ha sikkerhetsmessige fordeler sammenlignet med konvensjonell boring og gi raskere boring.

   Casing drilling

   Engelsk
   Drilling method which uses standard casing as the work string down to the planned drilling depth, where it is left in place and cemented as casing. Drill bits and other tools needed are carried up and down the casing using cable operations. Can have safety advantages compared with conventional drilling and speed up the work.
  14. Forlenget levetid

   Norsk
   Dersom rettighetshaverne ønsker å operere en innretning lengre enn det som er lagt til grunn i PUD, må det søkes om samtykke til bruk ut over opprinnelig planlagt levetid.

   Extended producing life

   Engelsk
   Licensees wishing to operate a facility longer than assumed in the PDO must apply for consent to use it beyond its original planned producing life.
  15. Forventet levetid

   Norsk
   Den tiden en innretning antas å være i operasjon. Den kan være kortere, men i enkelte tilfeller også lengre enn designlevetiden.

   Expected producing life

   Engelsk
   The period when a facility is expected to remain operational. It could be shorter but, in certain cases, also longer than the design life.
  16. FPDSO

   Norsk
   FPSO utstyrt med en boremodul.

   FPDSO

   Engelsk
   Floating production, drilling, storage and offloading facility.
  17. FPSO

   Norsk
   Flytende enhet som brukes for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

   FPSO

   Engelsk
   Floating production, storage and offloading facility. Processes and stores production from an oil field, with the crude regularly offloaded to a shuttle tanker.
  18. Frie rørspenn

   Norsk
   Områder hvor rørledningene ikke berører sjøbunnen, og hvor belastninger på røret kan bli ekstra store fordi rørspennene begynner å svinge som følge av havstrømmer som virker på røret.

   Free span

   Engelsk
   Areas where pipelines are not in contact with seabed, so that extra strain may be put on the pipeline if currents cause the free span to sway.
  19. Frittbærende utligger

   Norsk
   I boresammenheng ofte brukt om en borerigg på en flyttbar boreinnretning som kan skyves inn over en nærliggende bunnfast innretning, slik at bore- og brønnoperasjoner kan gjennomføres fra den faste innretningen uten at denne er utstyrt med egen borerigg.

   Cantilever

   Engelsk
   Often used for a drilling rig installed on a mobile facility, which can be moved over an adjacent fixed facility without its own rig in order to conduct drilling and well operations.
  20. Fritt-fall livbåt

   Norsk
   Stuplivbåt, livbåt som settes ut ved at den slippes i fritt fall. Båten er helt overbygd, med små luker, og henger på faste innretninger ca 30 meter over havflaten i 45° vinkel. Båten er tungt bygd og har skarp baug slik at den ikke stopper for brått, men dukker under og fortsetter vekk fra innretningen.

   Freefall lifeboat

   Engelsk
   Launched directly to the sea from the deck of a facility. Completely enclosed, with small hatches, it is suspended in a fixed structure at an angle of roughly 45° about 30 metres above sea level. Robustly built, with a sharp bow which prevents it stopping too suddenly on hitting the sea, but which makes it submerge and move away from the facility.
  21. FSO

   Norsk
   Flytende enhet som er permanent plassert ved et prosessanlegg for å lage produsert olje. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.

   FSO

   Engelsk
   Floating storage and offloading unit for oil permanently installed alongside a processing facility. The crude is regularly offloaded to a shuttle tanker.
  22. Funn

   Norsk
   En eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme brønn, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn.

   Discovery

   Engelsk
   One or more petroleum deposits encountered in the same well where mobile petroleum is identified through testing, sampling or logging. Covers both commercial and technical discoveries.
 7. G

  1. Gapanalyse

   Norsk
   Ser på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Neste steg er å finne konstruktive måter å lukke gapet.

   Gap analysis

   Engelsk
   Seeks to determine the gap between existing and desired conditions. The next step is to identify constructive ways of closing this gap.
  2. Gassfelt

   Norsk
   Felt som inneholder naturgass, men bare mindre mengder olje. Hovedsakelig lette hydrokarboner.

   Gas field

   Engelsk
   Field containing primarily light hydrocarbons – ie, natural gas with small quantities of oil.
  3. Gassinjeksjon

   Norsk
   Gassinjeksjon gjøres for å bedre utvinne olje ut av reservoiret. Dette gjøres ved pumping av naturgass inn i et petroleumsreservoar via spesielle injeksjonsbrønner.

   Gas injection

   Engelsk
   Used to drive more oil out of a reservoir by maintaining its pressure. This is done by pumping natural gas into a petroleum reservoir via dedicated injection wells.
  4. Gassolje

   Norsk
   Olje som brukes til dieselmotorer, varmeanlegg og som råvare i kjemisk industri

   Gas oil

   Engelsk
   A middle distillate liquid refined from crude oil, used for diesel engines and heating, and as a chemical industry feedstock.
  5. Grenbrønn

   Norsk
   Brønn med flere sideløp.

   Multilateral

   Engelsk
   Well with more than one track (path, lateral) radiating from the main borehole.
  6. Grenbrønn

   Norsk
   Brønn med flere sideløp.

   Multilateral

   Engelsk
   Well with more than one track (path, lateral) radiating from the main borehole.
  7. Grunne borehull

   Norsk
   Bores for å skaffe opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og ikke for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.

   Scientific well

   Engelsk
   Drilled to secure stratigraphic information and/or geotechnical data in connection with installing facilities, and not to prove, appraise or produce a petroleum deposit, or to inject water, gas or other media.
  8. GSm³

   Norsk
   Giga standard kubikkmeter = 1 milliard kubikkmeter gass ved 1,01325 bar og 15 °C.

   Gscm

   Engelsk
   Giga standard cubic metres = one billion cubic metres of gas at 0.01325 bar and 15°C.
 8. H

  1. Haleproduksjon

   Norsk
   Produksjon i sluttfasen av produksjonsperioden, før opprettholdelse av aktiviteten blir økonomisk ulønnsom.

   Tail production

   Engelsk
   The final phase in a field’s output before maintaining activity cease to be commercial.
  2. Havbunnsinnretninger

   Norsk
   Består av utstyr som ventiltrær, bunnrammer og rørledninger. Dette installeres på havbunnen for å produsere hydrokarboner. Via rørledninger knyttes flere brønner til manifolder. Brønnstrømmen ledes deretter til et prosessanlegg til havs eller på land.

   Subsea installations

   Engelsk
   Comprises equipment such as Xmas trees, templates and flow/pipelines installed on the sea to produce hydrocarbons. Several wells are tied by flowlines to manifolds, with wellstreams conducted from there to a process plant offshore or on land.
  3. Havindustritilsynet (Havtil)

   Norsk
   En faglig uavhengig etat som skal iverksette politiske vedtak og prioriteringer vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten og på vegne av samfunnet følge opp at partene arbeider målrettet for å møte Stortingets ambisjon om at virksomheten skal være verdensledende på HMS-området.

   Norwegian Ocean Industry Authority

   Engelsk
   Independent government technical regulator charged with implementing political decisions and priorities relating to HSE in the petroleum industry, and with ensuring on behalf of society that the parties work purposefully to meet the Storting’s ambition that the industry should be the world leader for petroleum-industry HSE.
  4. Hazop

   Norsk
   Systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.

   Hazop

   Engelsk
   Hazard and operability study. Systematic method for investigating how deviations from design conditions can arise for a system, and how far these can increase risk.
  5. HFIS

   Norsk
   Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på et helikopterdekk samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.

   HFIS

   Engelsk
   Helicopter flight information service provided on a helideck and to aircraft within the unit’s range.
  6. HMS

   Norsk
   Helse, miljø og sikkerhet.

   HSE

   Engelsk
   Health, safety and the environment.
  7. HRO

   Norsk
   Organisasjon eller selskap med en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.

   HRO

   Engelsk
   High reliability organisation – one with an especially well-developed safety culture with fewer undesirable incidents than other companies normally have.
  8. Hydrogenindusert sprekking

   Norsk
   En rask korrosjon og oppsprekkingsmekanisme hvor hydrogenioner vandrer inn til hulrom/feil i stålets atomstruktur og bygger opp store indre spenninger. Disse indre spenninger kommer i tillegg til spenninger fra andre laster på en konstruksjon eller rørledning. Mekanismen virker også samtidig med og kommer i tillegg til de andre vanlige korrosjonsmekanismer. Flere ståltyper kan være utsatt for slik oppsprekking og særlig utsatt kan høyfaste stål være. Hydrogen i stål kan en for eksempel få ved mangelfull forbehandling, sveising eller fra katodisk beskyttelse med for høyt negativt potensial.

   HISC

   Engelsk
   Hydrogen-induced stress corrosion. A rapid corrosion and cracking mechanism where hydrogen ions migrate into cavities/defects in the steel’s atomic structure and build up big internal stresses. These add to stresses from other loads on a structure. The mechanism also coincides with and supplements the other common corrosion mechanisms. A number of steel types can suffer from such cracking, with high-strength steels particularly vulnerable. Hydrogen in steel can arise, for instance, with inadequate pre-treatment or welding, or excessive negative potential in cathodic protection.
  9. Hydrokarboner

   Norsk
   Stoffer sammensatt av grunnstoffene hydrogen (H) og karbon (C).

   Hydrocarbons

   Engelsk
   Compounds of the elements hydrogen (H) and carbon (C).
  10. Hydrokarbonlekkasje

   Norsk
   Kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.

   Hydrocarbon leaks

   Engelsk
   These fall into three categories: gas, liquid or multiphase (oil/gas). Gas leaks have the biggest potential to cause damage because an expanding gas cloud poses an explosion hazard.
 9. I

  1. Inertgass

   Norsk
   En dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje. For eksempel kan nitrogen brukes til å etterfylle tanker som tømmes for brennbar væske, for å hindre at luft trenger inn og danner eksplosive blandinger.

   Inert gas

   Engelsk
   Used as a carpet to prevent a particular chemical reaction occurring. Nitrogen, for example, is added to tanks as they are emptied of flammable liquids to stop air intruding and creating an explosive mix.
  2. Inhalasjonsskade

   Norsk
   Oppstår gjennom innånding av røyk (vanligvis brannrøyk), som fører til betennelsesforandringer i lungene med etterfølgende lungesvikt. (Etter Folke Sjöberg og Leif Östrup. Brännskador. Liber, Stockholm, 2002)

   Inhalation damage

   Engelsk
   Normally caused by breathing smoke (usually from a fire). Includes thermal injury to the upper airway, irritation or chemical injury to the airways from soot, asphyxiation, and toxicity from various gases.
  3. Injeksjonsbrønn

   Norsk
   Brønn hvor gass eller vann injiseres for å gi trykkstøtte i et reservoar. Ved å injisere gass eller vann under olje- og gasslag, holdes trykket i reservoaret ved like.

   Injection well

   Engelsk
   Used to inject either water or gas into a reservoir for pressure support.
  4. Innretning

   Norsk
   Fast, flytende eller flyttbar enhet som utfører petroleumsvirksomhet.

   Facility

   Engelsk
   Fixed, floating or mobile unit used for petroleum operations
  5. Integrert innretning

   Norsk
   En innretning som ivaretar flere hovedfunksjoner, som boring, prosessering og innkvartering.

   Integrated facility

   Engelsk
   Combines several main functions, such as production, drilling and quarters (PDQ).
 10. J

  1. J-legging

   Norsk
   Gjør det mulig å legge rør med krappere krumning. Røret sveises sammen i et tårn, og legges tilnærmet i en vertikal posisjon. Leggemetoden er utviklet for dypt vann. Nødvendig strekk i røret på sjøbunnen reduseres i forhold til S-legging. Produksjonsraten er lavere enn for S-legging.

   J-laying

   Engelsk
   Technique for laying underwater pipelines with a tighter curve. Pipes are welded in a tower and laid almost vertically. Developed for deep water. The necessary tension in the pipeline on the seabed is lower than with S-laying, but laying speed is slower.
  2. Juletre

   Norsk
   Rør og ventiler som er montert på brønnhodet.

   Xmas tree/Christmas tree

   Engelsk
   Assembly of piping and valves installed on the wellhead.
 11. K

  1. Kaldventilering

   Norsk
   Kontrollert utslipp av gass.

   Cold venting

   Engelsk
   Controlled gas release.
  2. Karbondioksid (CO2)

   Norsk
   Fargeløs drivhusgass som ikke er brennbar.

   Carbon dioxide (CO2)

   Engelsk
   Colourless, inflammable greenhouse gas.
  3. Kerosen (kerosin)

   Norsk
   Middels lett olje, renere enn parafin.

   Kerosene

   Engelsk
   Middle distillate refined from crude oil, cleaner than paraffin.
  4. Kjerneprøve

   Norsk
   Prøve tatt fra en bergartsformasjon ved kjerneboring eller ved bruk av sideveggsplugger.

   Core

   Engelsk
   Sample taken from a sub-surface formation with a core bit or sidewall coring tool.
  5. Klimakontroll

   Norsk
   System som styrer inneklimaet i store bygg. Basert på grunnleggende prinsipp om termodynamikk, fluidmekanikk og varmeoverføring. I anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre at eksplosjonsfarlige gasser trenger inn gjennom dører e.l. Etablering av overtrykk er da en av oppgåvene til klimakontrollanlegget.

   HVAC

   Engelsk
   Heating, ventilation and air conditioning system in large buildings. Based on basic thermodynamic, fluid mechanics and heat transfer principles. Where explosion-proof electrical equipment is required, a slight overpressure is usually maintained to prevent intrusion of explosive gases. This represents one job for an HVAC system.
  6. Komplekse brønner

   Norsk
   Instrumenterte brønner, horisontale brønner, langtrekkende brønner

   Complex wells

   Engelsk
   Instrumented, horizontal or extended-reach wells.
  7. Komprimert naturgass

   Norsk
   Internasjonal betegnelse for naturgass under trykk i tanker.

   Compressed natural gas (CNG)

   Engelsk
   International term for natural gas held under pressure in tanks.
  8. Kondensat

   Norsk
   Blanding av de tyngre delene i naturgassen. Flytende ved atmosfærisk trykk.

   Condensate

   Engelsk
   Mix of the heavier fractions in natural gas. Liquid at atmospheric pressure.
  9. Konsesjonsbelagt område

   Norsk
   Område som er tildelt i en utvinningstillatelse. Det kan bare drives leteboring og utvinning i et område som omfattes av en utvinningstillatelse.

   Licensed area/acreage

   Engelsk
   Area covered by a production licence. Exploration drilling and production can only be pursued in licensed areas.
  10. Konsesjonsrunde

   Norsk
   Tildeling av blokker på norsk sokkel i regi av statlige myndigheter.

   Licensing round

   Engelsk
   Blocks offered on the NCS and awarded by the government after an application and assessment process.
  11. KPI

   Norsk
   Måleindikator som organisasjoner bruker for å vurdere og forbedre egne prosesser.

   KPI

   Engelsk
   Key performance indicator, used by organisations to assess and improve their own processes.
  12. Krysstrening

   Norsk
   Krysstrening mellom ulike fag og stillingskategorier blir gjennomført for å oppnå flerfaglighet slik at personell opplæres til å utføre oppgaver i tillegg til eget fagfelt, også på tvers av selskapene.

   Cross training

   Engelsk
   Training across different trades/disciplines and job categories to provide the workforce with multidisciplinary capabilities, including between companies.
 12. L

  1. Leteboring

   Norsk
   Boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner under leting etter olje og gass.

   Exploration drilling

   Engelsk
   Wildcats and appraisal wells drilled when searching for oil and gas.
  2. Letebrønn

   Norsk
   Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Omfatter undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

   Exploration well

   Engelsk
   Well drilled to prove a possible petroleum deposit or to secure information to delineate a proven deposit. Includes wildcats and appraisal wells.
  3. Letemodell

   Norsk
   Geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt. Alle funn og prospekter innenfor samme letemodell kjennetegnes ved letemodellens spesifikke sett av geologiske faktorer.

   Play

   Engelsk
   Geographically and stratigraphically delineated area where a specific set of geological factors is present so that petroleum could be proven in producible quantities. Such factors include a reservoir rock, trap, mature source rock and migration routes, and trap formation before petroleum migration has ceased. All discoveries and prospects in the same play are characterised by its specific set of geological factors.
  4. Lett brønnintervensjon

   Norsk
   I havbunnsbrønner, innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.

   Light well intervention (LWI)

   Engelsk
   Allows a number of downhole operations to be conducted without installing a riser to the surface. Utilises cable-based well workovers, where the cable is guided into a subsea well through an underwater channel system.
  5. Lett brønnintervensjon

   Norsk
   I havbunnsbrønner, innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.

   Light well intervention (LWI)

   Engelsk
   Allows a number of downhole operations to be conducted without installing a riser to the surface. Utilises cable-based well workovers, where the cable is guided into a subsea well through an underwater channel system.
  6. Levetid

   Norsk
   Se: Forventet levetid

   Producing life

   Engelsk
   See expected producing life and design life.
  7. LPG

   Norsk
   Hovedsakelig propan (C3H8) og butan (C4H10) gasser, som er gjort flytende ved trykkøkning, nedkjøling eller begge.

   Liquefied petroleum gases (LPG)

   Engelsk
   Mainly propane (C3H8) and butane (C4H10) liquefied by increasing their pressure, cooling, or both.
  8. LPG

   Norsk
   Hovedsakelig propan (C3H8) og butan (C4H10) gasser, som er gjort flytende ved trykkøkning, nedkjøling eller begge.

   Liquefied petroleum gases (LPG)

   Engelsk
   Mainly propane (C3H8) and butane (C4H10) liquefied by increasing their pressure, cooling, or both.
 13. M

  1. Metan

   Norsk
   Fargeløs, lett gass (CH4) som blir flytende ved -163 °C. Metan er hovedbestanddelen i naturgass.

   Methane

   Engelsk
   Colourless light gas (CH4) which liquefies at -163°C. Main component in LNG.
  2. Metanol

   Norsk
   Alkohol som brukes som råvare i en lang rekke kjemiske prosesser. Giftig.

   Methanol

   Engelsk
   Alcohol used as feedstock for a variety of chemical processes. Toxic.
  3. Metar

   Norsk
   Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.

   Metar

   Engelsk
   Meteorological Aerodrome Report. Code for or actual report of weather observations at an airport. In Norway, airports send such reports hourly, sometimes half-hourly, to the Norwegian Meteorological Institute.
  4. Metningsdykking

   Norsk
   Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)

   Saturation diving

   Engelsk
   The diver is transported under pressure in a diving bell from a chamber on the ship/rig/platform to the seabed, and remains in the surface chamber between bell runs until final decompression.
  5. Metningsdykking

   Norsk
   Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)

   Saturation diving

   Engelsk
   The diver is transported under pressure in a diving bell from a chamber on the ship/rig/platform to the seabed, and remains in the surface chamber between bell runs until final decompression.
  6. MOB-båt

   Norsk
   Mann over bord-båt, en mindre, hurtiggående redningsbåt ombord på skip eller innretninger til bruk i mann-over-bord situasjoner og ved andre tidskritiske operasjoner på sjøen. En MOB-båt skal kunne låres og tas ombord raskt.

   MOB boat

   Engelsk
   Man-overboard boat, a small high-speed rescue craft on a ship or facility for use when people fall overboard or in other time-critical operations on the sea. It must be launchable and retrievable quickly.
  7. Moonpool

   Norsk
   En åpning i boredekket hvor boreutstyr kan heves og senkes til og fra havbunnen og brønnen.

   Moonpool

   Engelsk
   Opening in a rig or ship’s hull which allows equipment, including drilling gear, to be launched or retrieved.
  8. MOPUstor

   Norsk
   Består av en (oppjekkbar) produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen.

   MOPUstor

   Engelsk
   Type of mobile offshore production unit (Mopu) where a jack-up facility is placed on a seabed storage tank.
  9. MTO

   Norsk
   Samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. (Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte sitasjonen korrekt, og handle i tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.)

   HTO

   Engelsk
   Human, technological and organisational interaction. Where human behaviour is a barrier function, technology and organisation must provide the operator with the support needed to judge conditions correctly and act in accordance with the safety assumptions.
 14. N

  1. Nafta

   Norsk
   Se: Kerosen

   Naphtha

   Engelsk
   See kerosene.
  2. Naturdatainnsamling

   Norsk
   Regelverket krever at utvalgte aktører på norsk sokkel gjennomfører naturdatainnsamling. Det måles og rapporteres for eksempel lufttrykk, vind, lufttemperatur og -fuktighet, sjøtemperatur, bølgehøyde. Kvaliteten på innsamlingen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Meteorologisk Institutt sin nasjonale værdatabase.

   Environmental data acquisition

   Engelsk
   Selected players on the NCS are required to acquire environmental data, including air pressure, wind speed, air temperature and humidity, sea temperature and wave height. The quality of such data is very important for the safety of offshore air traffic, weather-dependent operations, supply services and society as a whole as the basis for the Norwegian Meteorological Institute’s national weather database.
  3. Naturgass

   Norsk
   Blanding av gassformige hydrokarboner som finnes i berggrunnen, vanligvis 60-95 prosent metan.

   Natural gas

   Engelsk
   Mix of gaseous hydrocarbons found in the sub-surface, normally 60-95 per cent methane.
  4. Nedstenging

   Norsk
   Ett av Havindustritilsynets virkemidler er nedstenging. Dersom vi avdekker regelverksbrudd som krever direkte handling for å sikre at sikkerheiten er tatt hand om, kan vi kreve stans i virksomheten inntil nødvendige tiltak er satt i verk.

   Shutdown

   Engelsk
   In the context of the Norwegian Ocean Industry Authority's enforcement powers, facilities or plants can be ordered to shut down until breaches of the petroleum industry’s HSE regulations are rectified. Next step up from a coercive fine but less serious than an administrative fine.
  5. Nedstrømsaktivitet

   Norsk
   Aktivitet som foregår etter at olje og gass forlater eksportterminalen og fram til den når forbrukeren. Transport, raffinering, oljesalg og markedsføring er eksempler på nedstrømsaktiviteter.

   Downstream operations

   Engelsk
   Operations conducted with oil and gas between leaving the export terminal and arriving at the consumer – examples are transport, refining, oil sales and marketing.
  6. Nm³

   Norsk
   Normal kubikkmeter ved referansetilstand 0 °C og 1,01325 bar.

   Ncm

   Engelsk
   Normal cubic metres at a reference condition of 0°C and 1.01325 bar.
  7. Norsk kontinentalsokkel/ Norsk sokkel

   Norsk
   Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.

   Norwegian continental shelf (NCS)

   Engelsk
   Seabed and sub-surface extending beyond Norway’s territorial waters across the whole of the natural extension of Norwegian land territory to the outer edge of the continental margin, but not less than 200 nautical miles from the baseline used to measure the width of the territorial sea. Nevertheless not beyond the median line with another country’s continental shelf.
  8. Nullutslipp

   Norsk
   Krav at miljøfarlige stoffer eller andre stoffer ikke skal slippes ut dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld 25 (2002-2003).

   Zero emissions/discharges

   Engelsk
   Requirement that substances should not be emitted or discharged if they could damage the environment (see White Paper no 25 (2002-03)).
 15. O

  1. Observasjonsbrønn

   Norsk
   Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.

   Observation well

   Engelsk
   Production or test production well used to measure specific well parameters.
  2. Olje

   Norsk
   Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter.

   Oil

   Engelsk
   Collective term for crude oil and other liquid petroleum products.
  3. Oljeekvivalent (o.e.)

   Norsk
   Måleenhet som uttrykker den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje. En angivelse som brukes når olje, gass og våtgass skal summeres.

   Oil equivalent (oe)

   Engelsk
   Measurement unit which expresses the amount of energy liberated through combustion of the various petroleum fractions or their sales value, so that everything can be compared with oil. Used when summing oil, gas and NGLs.
  4. Oljefelt

   Norsk
   Felt som inneholder hovedsakelig tyngre hydrokarboner. Et oljefelt har ofte en gasskappe liggende over oljen. Oljen inneholder lette hydrokarboner, også kalt assosiert gass.

   Oil field

   Engelsk
   Consisting primarily of heavier hydrocarbons. Often has a gas cap over the oil. The oil may also contain lighter hydrocarbons, termed associated gas.
  5. Omforent memorandum

   Norsk
   Internasjonale avtaler som regulerer samarbeidet mellom Havindustritilsynet og relevante sikkerhetsmyndigheter i andre land. Avtalene gjelder innretninger der alle involverte parter har myndighet på sikkerhetsområdet.

   Memorandum of understanding (MOU)

   Engelsk
   International agreement regulating collaboration between the Norwegin Ocean Inndustry Authority and relevant safety authorities in one or more other countries. Applies to facilities where all the parties concerned have safety-related jurisdiction.
  6. Operatørselskap (operatør)

   Norsk
   Selskap som har rett til å lete etter olje og gass i en blokk og bygge ut et felt for produksjon ved et kommersielt funn. Operatøren opptrer gjerne på vegne av et partnerskap av selskaper.

   Operator company

   Engelsk
   Company with the right to explore for oil and gas in a block and to develop a possible commercial discovery. Usually acts on behalf of a licensee partnership.
  7. Oppgitt brønn

   Norsk
   Permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.

   Abandoned well

   Engelsk
   Permanently plugged and abandoned in the drilling phase for technical reasons.
  8. Oppkobling

   Norsk
   Å etablere forbindelse mellom to rørledninger eller rørledningssystemer.

   Tie-in

   Engelsk
   Connecting two pipelines or pipeline systems.
  9. Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder

   Norsk
   Totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen avsluttes, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.

   Recoverable petroleum quantities originally in place

   Engelsk
   Total saleable petroleum quantities from the time production starts until it ceases, based on the prevailing estimate of quantities in place and the recovery factor.
  10. Oppstrømsaktivitet

   Norsk
   Aktivitet som foregår før råolje forlater eksportterminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegg, for eksempel leting etter olje og gass og produksjon fra felt.

   Upstream operations

   Engelsk
   Operations pursued before crude oil and gas leave the export terminal and processing plant respectively. Include exploration and production.
  11. Overbroing

   Norsk
   Koble ut et signal fra sikringssystemet slik at den aktuelle aksjonen ikke blir iverksatt. Det kan være nødvendig å foreta overbroing f eks i forbindelse med testing eller vedlikehold for å forhindre uønsket nedstengning eller lignende.

   Overriding/bypassing

   Engelsk
   Disconnecting a signal from the safety system so that the relevant response does not occur. Can be necessary, for example, during testing or maintenance to prevent unwanted shutdowns or the like.
  12. Overflateorientert dykking

   Norsk
   Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

   Surface-oriented diving/surface-supplied diving

   Engelsk
   The diver enters the water at the surface, does the work at the relevant depth (less than 50 metres) and returns to the surface. Can involve extra compression/decompression in a chamber at the surface.
  13. Overlevelsestilstand

   Norsk
   Redusere dypgangen for en flyttbar innretning for å minske muligheten for bølgeslag opp under dekk.

   Survival condition

   Engelsk
   Cutting the risk of waves hitting the underside of a floating facility by reducing its draft.
  14. Overtredelsesgebyr

   Norsk
   Overtredelsesgebyr kan ilegges ved alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljøregelverket. Dette er Havindustritilsynets sterkeste reaksjonsmiddel.

   Administrative fine

   Engelsk
   Fine which can be imposed by the Norwegian Ocean Industry Authority under its enforcement powers for serious and repeated breaches of the working environment regulations. Strongest sanction directly available to the PSA.
 16. P

  1. PAD

   Norsk
   Plan for anlegg og drift. Planen beskriver bygging, plassering, drift og bruk av innretninger, herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

   PIO

   Engelsk
   Plan for installation and operation, which describes fabrication, positioning, operation and use of such facilities as pipelines, shipment installations, cooling plants, power generation and transmission, and other systems for transporting or utilising petroleum. Submitted to the Norwegian government for approval.
  2. Parafin

   Norsk
   Middels lett olje som er drivstoff blant annet for lamper og ovner. Kravene til renhet er lavere enn for kerosen.

   Paraffin

   Engelsk
   Middle distillate oil used as fuel in lamps, stoves and so forth. Cleanliness standard lower than for kerosene.
  3. Petroleum

   Norsk
   Samlebetegnelse for hydrokarboner. Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.

   Petroleum

   Engelsk
   Collective term for all liquid and gaseous hydrocarbon compounds found naturally in the sub-surface, and other substances produced in connection with such hydrocarbons.
  4. Petroleumsforekomst

   Norsk
   Se forekomst.

   Petroleum deposit

   Engelsk
   See deposit.
  5. Petroleumsloven

   Norsk
   Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

   Norwegian Petroleum Act

   Engelsk
   Act of 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities.
  6. Petroleumsregisteret

   Norsk
   Register over alle utvinningstillatelser og tillatelser til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum, jf. petroleumsloven § 6-1.

   Petroleum register

   Engelsk
   Includes all production licences and permits for installation and operation of facilities for transporting and utilising petroleum. See section 6-1 of the Petroleum Act.
  7. Petroleumsvirksomhet

   Norsk
   All virksomhet knyttet til petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

   Petroleum industry

   Engelsk
   All activities related to petroleum deposits, including prospecting, exploration drilling, production, transport, utilisation and planning – but excluding bulk transport of petroleum by ship.
  8. Plattform

   Norsk
   Installasjon som brukes til produksjon av olje eller gass, letevirksomhet og lagring. Oljevirksomhet til havs drives fra bunnfaste så vel som fra flytende plattformer. I regelverksammenheng betegnes en plattform som innretning.

   Platform

   Engelsk
   Facility used to explore for, produce and store oil or gas. A mobile exploration facility is usually termed a rig. Offshore oil production is conducted from both fixed and floating platforms.
  9. Plugging (av en brønn)

   Norsk
   Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekanisk plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.

   Plugging

   Engelsk
   Securing a well by installing barriers, which can comprise cement or mechanical plugs or a combination of these. Divided into temporary plugging, where plans call for the well to be re-entered later, and permanent plugging.
  10. Prekvalifisering

   Norsk
   Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør. Norske myndigheter tilbyr derfor selskapene en såkalt prekvalifisering for å vurdere om de oppfyller kravene. Prekvalifisering gir forutsigbarhet både for selskapene og for myndighetene med hensyn til selskapenes egnethet i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser.

   Prequalification

   Engelsk
   Companies wishing to pursue petroleum operations on the NCS must be qualified as a licensee or an operator. They can undergo a prequalification process to see if they meet Norwegian government requirements. This provides predictability for both companies and government in terms of suitability for receiving production licences.
  11. Produksjonsavgift

   Norsk
   Avgift til staten beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum på produksjonsstedets avskipningspunkt. Produksjonsavgift skal likevel ikke betales for petroleum produsert fra forekomster hvor utbyggingsplan godkjennes eller krav til plan for utbygging og drift frafalles etter 1. januar 1986.

   Production fee/royalty

   Engelsk
   Paid to the government on the basis of the quantity and value of produced petroleum at its export date. Nevertheless not payable on petroleum produced from deposits where the PDO has been approved or no PDO is required after 1 January 1986.
  12. Produksjonsbrønn

   Norsk
   Brønn som benyttes til produksjon.

   Production well

   Engelsk
   Well used to produce oil and/or gas.
  13. Propan

   Norsk
   Hydrokarbon som finnes i små mengder i naturgass. Gassen blir flytende ved -42 °C. Propan brukes blant annet som energikilde for gassdrevne biler, ovner og komfyrer.

   Propane

   Engelsk
   Hydrocarbon fraction found in small quantities in natural gas. Liquefies at -42°C. Applications include gas-fuelled cars, stoves and cookers.
  14. Propen

   Norsk
   Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av propan.

   Propene/propylene

   Engelsk
   Intermediate product in the petrochemical industry, derived from propane.
  15. Prospekt

   Norsk
   Mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.

   Prospect

   Engelsk
   Possible petroleum trap with a mapped, delineated rock volume.
  16. PUD

   Norsk
   Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.

   PDO

   Engelsk
   Plan for development and operation of a petroleum deposit. Submitted to the Norwegian government for approval.
  17. Pålegg

   Norsk
   Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket.

   Order

   Engelsk
   An order is an administrative decision made pursuant to the regulations.
  18. Påseplikt, operatørens

   Norsk
   Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Påseplikten gjelder også for rettighetshavere. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.

   See to it duty

   Engelsk
   The operator company must see to it that everyone doing work for it, including employees and contractors/sub-contractors complies with the provisions of Norway’s HSE legislation. Licensees have the same duty towards the operator. Employees are duty-bound to contribute pursuant to section 2-3 of the Working Environment Act.
 17. Q

  1. QNH

   Norsk
   QNH er en Q-kode brukt i luftfarten. QNH er lufttrykket målt i forhold til høyeste punkt på den aktuelle landeplassen, redusert til havets nivå etter standardatmosfæren. QNH brukes i de lavere luftsjikt, av luftfartøy, gjerne i forbindelse ved landing og avgang. Flyenes høydemåler har en innstilling der verdien for QNH settes inn. Da vil høydemåleren vise riktig høyde over havet når flyet står på eller lander på flyplassen.

   QHN

   Engelsk
   An aeronautical Q code indicating atmospheric pressure adjusted to mean sea level. Measured in relation to the highest point at the relevant landing site, reduced to sea level on the basis of standard atmospheric pressure. Used at lower atmospheric levels, usually in relation to landing and takeoff. The aircraft’s altimeter has a setting for entering the QHN in order to show the correct height above sea level when standing on or landing at the airport.
 18. R

  1. Raffinering (av råolje)

   Norsk
   Destillasjonsprosess der komponentene med forskjellige kokepunkt skilles fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin, parafin, diesel, fyringsoljer, koks eller svovel.

   Refining (crude oil)

   Engelsk
   A distillation process where components are separated in accordance with their boiling points. Heating the oil vaporises it to gases which liquefy at different temperatures to provide such products as petrol, paraffin, diesel oil, heating oil, coke or sulphur.
  2. Reaksjonsmiddel

   Norsk
   Ptils reaksjonsmidler for å kunne håndheve regelverket for Petroleumsindustrien. Ved brudd på regelverket har vi følgende lovpålagte reaksjonsmidler til disposisjon: pålegg, tvangsmulkt, stans av aktivitet og overtredelsesgebyr.

   Enforcement power

   Engelsk
   Powers available to the PSA for enforcing the HSE regulations for the petroleum industry offshore and on land. See notice of order, order, coercive fine, shut-down and administrative fine.
  3. Redningstjeneste (SAR)

   Norsk
   Ofte i sammenhenger som f eks SAR-helikopter, et helikopter som er særskilt lokalisert og utstyrt for søk og redning.

   Search and rescue (SAR)

   Engelsk
   Often used in compounds such as SAR helicopters –machines specifically sited and equipped for this function.
  4. Regelverksforum

   Norsk
   Trepartssamarbeid mellom selskapene, fagforeningene og myndighetene. Her utvikles regelverket for Norsk petroleumsindustri.

   Regulatory Forum

   Engelsk
   Tripartite arena for companies, unions and government concerned with the development and maintenance of the HSE regulations for Norway’s petroleum sector.
  5. Reserver

   Norsk
   Gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndigheten har gitt tillatelse til å utvinne.

   Reserves

   Engelsk
   Remaining recoverable and saleable petroleum quantities which the licensees have sanctioned and the government has approved for production.
  6. Reservetilvekst

   Norsk
   Enhver økning i reservene på et definert felt, enten det dreier seg om økt utvinning fra samme forekomst eller ved å øke reservene ved å bygge ut nye funn og knytte disse til feltet.

   Reserve growth

   Engelsk
   Any increase in the reserves in a defined field, whether through improved recovery from the same deposit or by developing new discoveries and tying these in.
  7. Reservoar

   Norsk
   Ansamling av olje eller gass i en porøs bergart.

   Reservoir

   Engelsk
   Accumulation of oil or gas in a permeable rock.
  8. Rettighetshaver

   Norsk
   En rettighetshaver er et selskap som har en utvinningstillatelse tildelt under petroleumsloven. Det er som regel flere rettighetshavere innenfor en utvinningstillatelse, men bare en av rettighetshaverne utpekes som operatør. Alle rettighetshaverne plikter å bidra aktivt i utvinningstillatelsen, blant annet ved å kontrollere at operatøren har god styring på aktivitetene.

   Licensee

   Engelsk
   A company holding a production licence awarded pursuant to the Petroleum Act. Generally speaking, each production licence is held jointly by several licensees, but only one of these is appointed as the operator. All licensees are under a duty to contribute actively to the production licence, including checking that the operator has operations under good control.
  9. Rikgass

   Norsk
   Blanding av våt og tørr gass (metan, etan, propan, butan med flere.)

   Rich gas

   Engelsk
   Mix of dry gas and NGLs – comprising methane, ethane, propane, butane and so forth.
  10. Ringrom

   Norsk
   Det ringformede rommet mellom de ulike foringsrørene som beskytter en petroleumsbrønn fra berggrunnen, mellom foringsrør og produksjonsrør og mellom borestrengen og foringsrør.

   Annulus

   Engelsk
   The space between the casing strings which protect the walls of a well from collapse, between the casing and the production tubing, and between the drill string and casing.
  11. Risiko

   Norsk
   Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. Begrepet ”konsekvensene” er her brukt som et samlebegrep for alle de konsekvensene som virksomheten potensielt kan gi. Begrepet er ikke kun avgrenset til de endelige konsekvensene av virksomheten i form av eksempelvis skade på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier, men inkluderer også tilstander og hendelser som kan gi eller føre til denne typen konsekvenser.

   Risk

   Engelsk
   Risk means the consequences of the activities, with associated uncertainty. The term “consequences” is here used as a collective term for all potential consequences of the activities. The term is not solely limited to the final consequences of the activities in the form of e.g. harm to or loss of human lives and health, environment and financial assets, but also includes conditions and incidents that can result to or lead to this type of consequences.
  12. Rist

   Norsk
   Rister av stål eller aluminium som brukes som gangveier, trappetrinn og lignende.

   Grating

   Engelsk
   Steel or aluminium lattice used in gangways, staircases and the like.
  13. RNNP

   Norsk
   Forkortelse for "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet".

   RNNP

   Engelsk
   Abbreviation for the annual survey on trends in risk level in the petroleum activity.
  14. Rørbro

   Norsk
   Området på boredekk der rørene trekkes inn før de løftes horisontalt opp i boretårnet.

   Catwalk

   Engelsk
   Area where tubulars are pulled in before being raised horizontally into the derrick.
  15. Rørspenn

   Norsk
   Se: Frie rørspenn.

   Pipeline span

   Engelsk
   See free span.
  16. Råolje

   Norsk
   Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitrogen og svovel.

   Crude oil

   Engelsk
   Oil produced from a reservoir after separation of associated gas. Formed from animal and plant material millions of years ago. Comprises organic compounds built up from hydrogen and carbon atoms, and therefore often referred to as hydrocarbons. Also contains small amounts of oxygen, nitrogen and sulphur.
 19. S

  1. Samsvarsuttalelse (SUT)

   Norsk
   En uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

   Acknowledgement of compliance (AoC)

   Engelsk
   An acknowledgement by the PSA that a mobile facility’s technical condition, as well as the applicant’s organisation and management system, has been found to accord with relevant requirements in Norway’s offshore regulations.
  2. Samtykke

   Norsk
   Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innhente myndighetenes samtykke ved viktige milepæler, for å kunne videreføre sin virksomhet.

   Consent

   Engelsk
   Operating companies must secure government consent at important milestones to continue work. A consent expresses official confidence that the relevant activity can be conducted in line with the regulations and in accordance with the information provided in the consent application.
  3. SAP

   Norsk
   Modulbasert programvarepakke som inneholder følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, salg og distribusjon, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Programvarene er tilpasset alle foretaksstørrelser, men har tradisjonelt sett slått gjennom hos store bedrifter, eller bedrifter med komplisert forretningslogikk.

   SAP

   Engelsk
   Abbreviation for systems applications and products in data processing. Modular software package with main functions for accounting and finance, sales and distribution, procurement and stock management, production and HR. Tailored to all enterprise sizes, but has traditionally been adopted by large companies or ones with complex business operations.
  4. Seismiske (geofysiske) undersøkelser

   Norsk
   Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av formasjoner i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.

   Seismic (geophysical) surveys

   Engelsk
   Acquiring seismic profiles involves generating sound waves from a source over or in the sub-surface. These propagate through the strata and reflect up to sensors on the seabed, at the sea surface or down a well. The captured signals are processed to create a picture of sub-surface formations. Seismic surveying began on the NCS in 1962.
  5. Sideboring

   Norsk
   Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål.

   Sidetrack drilling

   Engelsk
   Well drilled from an existing well path towards a new target.
  6. Signifikans

   Norsk
   For eksempel statistisk signifikans, er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at endringer i en variabel størrelse ikke skyldes tilfeldigheter, men uttrykker en faktisk utvikling.

   Significance

   Engelsk
   Statistical significance is an expression of the probability that a change in a variable is not random but reflects an actual development.
  7. Sikkerhetsforum

   Norsk
   Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

   Safety Forum

   Engelsk
   Central arena for tripartite collaboration and debate between companies, unions and government on important HSE challenges in Norway’s petroleum sector, offshore and on land.
  8. Skråboring

   Norsk
   Boring der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikalt.

   Deviated drilling

   Engelsk
   Drilling a well at a planned angle to the vertical.
  9. S-legging

   Norsk
   Leggemetoden hvor rørlengder sveises til hverandre ombord på leggefartøyet i en kontinuerlig prosess. Sveisingen skjer i horisontalplanet. Det var den første vanlige brukte leggemetoden offshore og er fortsatt ledende. Fordeler er at den kan benyttes både på grunt og dypt vann og det er en rask og effektiv leggemetode.

   S-laying

   Engelsk
   Pipelaying method where lengths of pipe are welded together horizontally on a laybarge in a continuous process and then fed over the stern to form an “S” configuration down to the seabed. Original and still the commonest approach. Advantages: can be used in both shallow and deep water, and is quick and efficient.
  10. Sm³

   Norsk
   Standard kubikkmeter ved referansetilstand 15 °C og 1,01325 bar.

   Scm

   Engelsk
   Standard cubic metre at a reference condition of 15°C and 1.01325 bar.
  11. Sosial dumping

   Norsk
   Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

   Social dumping

   Engelsk
   The practice of giving foreign labour in Norway significantly poorer pay and conditions than Norwegian workers.
  12. SSIV

   Norsk
   Ventil på havbunnen som reduserer varigheten og konsekvensene av en stigerørlekkasje.

   SSIV

   Engelsk
   Subsea isolation valve – seabed valve which reduces the duration and consequences of a riser leak.
  13. Stigerør

   Norsk
   Rør som transporterer væske eller gass fra rørledninger, brønner og havbunnsinnretninger opp til en overflateinnretning.

   Riser

   Engelsk
   Tubing which transports liquids and/or gas from pipelines, wells and subsea facilities to a surface facility.
  14. Storting

   Norsk
   Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling omfatter blant annet lovgivning, bevilgninger, kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk og reformer – også rettet mot petroleumsindustrien.

   Storting

   Engelsk
   Norway’s parliament. As the national assembly, its functions include legislation, appropriation of revenues, supervision of the executive power (government) and discussion of general political issues such as foreign policy and reforms – also directed at the petroleum industry.
  15. Storulykke

   Norsk
   En akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller en eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.

   Major accident

   Engelsk
   An acute incident, such as a major discharge, a fire or an explosion, which immediately or later causes several serious personal injuries and/or loss of life, serious harm to the environment and/or loss of major material assets.
  16. Strupeventil

   Norsk
   Minsker/regulerer tilførsel av luft, gass, væske.

   Choke valve

   Engelsk
   Reduces/regulates supplies of air, gas or liquid.
  17. Stuplivbåt

   Norsk
   Se fritt-fall-livbåt.

   Freefall lifeboat

   Engelsk
   See Freefall lifeboat
  18. SUT

   Norsk
   Se: Samsvarsuttalelse.

   AoC

   Engelsk
   See acknowledgement of compliance.
  19. Systemrevisjon

   Norsk
   Systematisk gransking av styrings- og kontrollsystem, gjennomgang av kvalitetssystemet eller deler av det, for å vurdere hvordan systemet følges.

   System audit

   Engelsk
   Systematic investigation of a management and control system or review of all or part of a quality system to assess compliance with it.
 20. T

  1. Tag

   Norsk
   Merking av utstyr og plasseringen av dette til bruk blant annet i vedlikeholdssystemer.

   Tag

   Engelsk
   Labelling equipment and its position for use in maintenance systems, for example.
  2. Teknisk tjenesteyter

   Norsk
   Enhver fysisk eller juridisk person som yter en teknisk tjeneste, for eksempel et selskap som operatør benytter for blant annet daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for anleggene.

   Technical service provider (TSP)

   Engelsk
   Any physical or legal person who provides a technical service, such as a company used by an operator for such activities as day-to-day operation and maintenance of plant.
  3. Terminal

   Norsk
   Landanlegg som mottar og lagrer råolje og produkter fra oljeproduksjon til havs. Oljen transporteres til terminalen med skip eller gjennom rørledning.

   Terminal

   Engelsk
   A land plant which receives and stores crude oil and products produced offshore and brought ashore by ship or pipeline, or which receives gas brought ashore by pipeline.
  4. Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

   Norsk
   Finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.

   Awards in predefined areas (APA)

   Engelsk
   Cover mature areas of the NCS. The predefined areas are expanded with new blocks as petroleum activities mature in additional parts of the NCS.
  5. Trepartssamarbeid

   Norsk
   I petroleumsvirksomheten innebærer dette konkret at arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter sitter sammen i konstruktiv samarbeid om forbedringer – blant annet innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø.

   Tripartite collaboration

   Engelsk
   In the Norwegian petroleum industry, this means specifically that companies, unions and government pursue constructive collaboration on improvements – including for safety and the working environment.
  6. Tungløft

   Norsk
   I utgangspunktet betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko. For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.

   Heavy lift

   Engelsk
   Offshore lifting with the a platform crane’s main hook is basically termed a heavy lift, but this is not clearly defined. On fixed and floating facilities, it covers loads between 20-100 tonnes. Such lifts are often non-standard and call for special planning and risk analysis. On crane barges, loads above 100 tonnes will normally be regarded as heavy lifts. Loads above 3 000 tonnes are regarded as heavy lifts on floating cranes with particularly large capacity.
  7. Tvangsmulkt

   Norsk
   Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp slik at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Dette er en av Ptils reaksjonsmidler ved overtredelse av loven, eller plikter fastsatt med hjemmel i loven. Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt.

   Coercive fine

   Engelsk
   Fine which can be imposed by the PSA under its enforcement powers for breaches of the petroleum industry’s HSE regulations on land and offshore. It is imposed to give the party responsible for the illegal condition a financial incentive to comply with the specified requirements. Next step up from an order.
  8. Tørrgass

   Norsk
   Gass som hovedsakelig består av metan. Kalles også salgsgass.

   Dry gas

   Engelsk
   Gas primarily comprising methane. Also known as sales gas.
 21. U

  1. Undersøkelsesbrønn

   Norsk
   Bores for å undersøke om det finnes petroleum i et prospekt. Må ikke forveksles med "Grunn boring", som er undersøkelser av bergartenes beskaffenhet, for eksempel med tanke på plassering av innretninger og lignende. Det kreves samtykke til grunn boring dersom det skal bores dypere enn 200 meter.

   Wildcat

   Engelsk
   Drilled to determine whether a prospect contains petroleum. Must not be confused with scientific drilling, which investigates rock condition with regard to positioning facilities and so forth. Consent is required for drilling beyond 200 metres on the NCS.
  2. Uoppdagede ressurser

   Norsk
   Utvinnbare petroleumsmengder som det er anslått kan bli påvist ved videre leting.

   Undiscovered resources

   Engelsk
   Recoverable petroleum quantities estimated to be discoverable by further exploration.
  3. UPS

   Norsk
   Forkortelse for en elektrisk innretning som sørger for nødkraft dersom hovedkraftkilden svikter.

   UPS

   Engelsk
   Uninterruptible power supply. Electrical equipment which provides emergency power.
  4. Utblåsning

   Norsk
   Formasjonsfluid/gass som strømmer ut av brønnen eller mellom formasjonslagene etter at alle definerte tekniske brønnbarrierer eller operasjon av disse har sviktet.

   Blowout

   Engelsk
   Uncontrolled outflow of formation fluid or gas from a well or between formation strata after all defined technical well barriers or their operation have failed.
  5. Utblåsningsventil

   Norsk
   Utblåsningsventil består av mange ventiler og fungerer som brønnens sekundære barriere. Ventilene kan brukes som vanlig stengeventil i brønnoperasjoner, men dersom det oppstår en uønsket situasjon i brønnen, brukes BOP som sikring mot utblåsning til det ytre miljøet. Selv om en BOP er en sikkerhetsventil som har til hensikt å hindre en brønn i å blåse ukontrollert, så er den ikke designet for å stanse en allerede pågående utblåsing.

   BOP (blowout preventer)

   Engelsk
   A BOP comprises a number of valves, and functions as the well’s secondary barrier. Its components can used as normal shut-off valves during well operations. Should an undesirable position arise in the well, however, the BOP is activated to prevent a blowout to the environment. Although a BOP is a safety device intended to prevent an uncontrolled blowout from a well, it has not been designed to halt a blowout which is already under way.
  6. Utvinning

   Norsk
   Produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning.

   Recovery

   Engelsk
   The production of petroleum, including the drilling of production wells, injection, assisted recovery, treatment and storage of petroleum for transport, and loading of petroleum for transport by ship, as well as the construction, location, operation and use of installations utilised for recovery.
  7. Utvinningsbrønn

   Norsk
   Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.

   Recovery well

   Engelsk
   Collective term for wells used to recover petroleum: production, injection and observation wells, and possible combinations of these.
  8. Utvinningsgrad

   Norsk
   Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.

   Recovery factor

   Engelsk
   Relationship between the quantity of petroleum originally in place in a deposit and the amount which can be recovered.
  9. Utvinningstillatelse

   Norsk
   Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.

   Production licence (PL)

   Engelsk
   Permit which confers the sole right to explore for and produce petroleum deposits in a specified geographical area. The licensees are owners of the petroleum produced. A PL can cover one or more blocks or part-blocks, and regulates the rights and duties of the licensees in relation to the Norwegian state.
 22. V

  1. Vanninjeksjon

   Norsk
   For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret.

   Water injection

   Engelsk
   Pumping large quantities of water under an oil reservoir in order to maintain reservoir volume and pressure. The extra water drives the oil ahead of it.
  2. Varsel om pålegg

   Norsk
   Et ledd i Ptils saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

   Notice of order

   Engelsk
   A stage in the PSA’s possible response to an incident. Notice of an order is the first step before an administrative decision is taken.
  3. Ventiltre

   Norsk
   Se juletre.

   Xmas (Christmas) tree

   Engelsk
   See Xmas (Christmas) tree
  4. Verifikasjon

   Norsk
   Det å undersøke ved hjelp av måling, testing og inspeksjon om de faktiske forholdene er i samsvar med regelverket og krav i styringssystemet.

   Verification

   Engelsk
   Checking with the aid of measurement, testing and inspection whether the actual conditions accord with the regulations and the requirements in the management system.
  5. Vinterisering

   Norsk
   Klargjøring av innretninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de kan operere som normalt også i områder med strengt vinterklima.

   Winterisation

   Engelsk
   Preparing facilities, with equipment and workplaces, to operate as normal in areas with a demanding winter climate.
  6. Virkemiddel

   Norsk
   Se reaksjonsmiddel.

   Policy instrument

   Engelsk
   See enforcement power.
  7. Våtgass

   Norsk
   Består av tre ulike gasser: Etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassene er delvis flytende ved atmosfærisk trykk.

   Natural gas liquids (NGL)

   Engelsk
   Comprise ethane, propane and butane plus small quantities of heavier hydrocarbons. Partly liquid at atmospheric pressure.
 23. Y

  1. Ytelseskrav

   Norsk
   Angir en konkret egenskap, kapasitet eller kvalitet for eksempel for et barriereelement. Et eksempel kan være tiden en ventil bruker for å gå fra åpen til stengt posisjon eller tiden en person bruker for å utføre en oppgave. Ytelseskrav er normalt angitt kvantitativt, og er dermed en målbar og etterprøvbar størrelse.

   Performance requirement

   Engelsk
   Defines a specific property, capacity or quality – of a barrier element, for example. Examples are the time taken for a valve to moved from open to shut position, or a person to carry out an action. Normally defined in quantitative terms, so it is a measurable and testable quantity.