Equinor stengte 11. mars 2019 ned landanlegget Hammerfest LNG for å utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler ved anlegget. Til sammen 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon. Equinor vurderte samlet sett situasjonen på anlegget som så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og reparasjon. 

Tilstanden til disse ventilene er identifisert i tidligere gjennomganger foretatt av Equinor uten at svakhetene har blitt korrigert.

Ptil besluttet å iverksette gransking av hendelsen og identifiserte flere brudd på regelverket.

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Ledelsens oppfølging av sikkerheten på Hammerfest LNG
  • Risikovurdering av funn
  • Korrigering etter hydratfunn i PSV
  • Registrering av HMS-hendelser

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til manglende kapasitet i organisasjonen.

Pålegg

Vi varslet pålegg til Equinor den 9. juli 2019.

I overensstemmelse med varselet gir vi Equinor pålegg.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Effekten av tiltakene skal verifiseres.