Den 23. mai 2022 oppstod det to gasslekkasjer på Statfjord B-innretningen, hvor Equinor er operatør.

Hendelsen skjedde i forbindelse med oppkjøring etter revisjonsstans. Lekkasjen kom fra hull i to rør som brukes til avblødning/trykkavlasting i prosessområdet M10T.

Gasslekkasjen er estimert til initielt til henholdsvis 0,52 og 0,57 kg/s, med totalt utslipp av cirka 285 kilo eksportgass.

Faktisk og potensiell konsekvens

Hendelsens faktiske konsekvens var gasslekkasje, med påfølgende nedstenging, beredskapsmobilisering og forsinket oppstart av innretningen på i underkant av to døgn.

Det var ingen materielle skader av betydning, utenom de allerede degraderte avlastningslinjene. Ingen personer ble skadet.

Gasslekkasjene kunne under andre omstendigheter fått større konsekvenser, og liv kunne ha gått tapt.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Den direkte årsaken til lekkasjene var utvendig korrosjon og påfølgende tap av integritet. Det er grunn til å tro at rørene var gjennomkorrodert i forkant av hendelsen.

De bakenforliggende årsakene er sammensatte. Vedlikehold som ikke var utført var en avgjørende bakenforliggende årsak til hendelsen. Granskingen peker på en rekke årsaker som har bidratt til at nødvendig vedlikehold ikke var utført.

Granskingen viser at denne hendelsen kunne vært unngått dersom Equinor hadde etablert et robust system for å følge opp og ha kontroll med integriteten til avblødningslinjene.

Avvik

Granskingen har identifisert sju avvik knyttet til:

 • Styring av helse, miljø og sikkerhet
 • Kjennskap til svekkelser i barrierer og barrierelementer
 • Merking av utstyr
 • Vedlikehold
 • Vedlikeholdsprogram
 • Kriterier for vedlikehold
 • Effektivitet av vedlikehold

Videre har det blitt identifisert sju forbedringspunkter knyttet til:

 • Utredning av konsekvenser for HMS ved endringer i bemanning om bord på Statfjord B
 • Utredning av konsekvenser for HMS ved endringer i bemanning i organisasjonen på land tilhørende Statfjord B
 • Sikring av kompetanse (etterslep på opplæring)
 • Aktivering av deluge
 • Planer for oppkjøring av anlegget etter revisjonsstans
 • Tiltak for evakuering
 • Sikring av handlingsmønster

Pålegg

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket (jf. avvik 8.1.1, 8.1.4 og 8.1.5 i granskingsrapporten). Vi har nå gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram, teknisk operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegger vi Equinor å:

 • Sikre vedlikehold av hydrokarbonførende rør i karbonstål på Statfjord B, slik at de er i stand til å utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.
 • Verifisere for alle Equinors innretninger og landanlegg at det i vedlikeholdsprogrammet for hydrokarbonførende rør i karbonstål inngår aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt som følge av utvendig korrosjon, blir identifisert og korrigert.

Fristen for å etterkomme punkt en av pålegget er 1. juni 2023. Fristen for å etterkomme punkt to av pålegget er 31. desember 2023. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet i henhold til gitte frister.