Pålegget ble varslet 2. desember 2021 og gitt 20. desember 2021.

Vi gjennomførte tilsynet i tidsrommet 23.9.2021 – 1.10.2021

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med KCA Deutag sin styring av vedlikehold om bord på innretningen Askepott.

Resultat

Det ble påvist fem avvik knyttet til:

 • Klassifisering
 • Vedlikeholdsprogram
 • Planlegging og prioritering
 • Vedlikeholdseffektivitet
 • Barriere

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt følgende pålegg til KCA Deutag:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering og aktivitetsforskriften § 48 om prioritering pålegger vi KCA Deutag å iverksette følgende tiltak:

 • Gjennomgå klassifisering av systemer og utstyr og etablere kriterier for setting av prioritet med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte vedlikeholdsaktivitetene for innretningen Askepott, jf. rapportens kapittel 5. Avvik
  •  5.1.1 om klassifisering
  • Avvik 5.1.3 om planlegging og prioritering

Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor sentrale elementer i grunnlaget for styring av vedlikehold ikke er blitt korrigert på Askepott.

 • Gjennomføre tiltak som skal sikre at tiltak og læring som følge av overstående i pålegget også omfatter alle innretninger med SUT under KCA Deutag sitt ansvarsområde i Norge.

Frist for å etterkomme del 1 av pålegget er 3.10.2022.

Vi ber KCA Deutag om å kalle inn til et statusmøte medio Q1 2022. For del 2 av pålegget ber vi om en tidfestet plan for arbeidet.

Vi skal videre ha melding når pålegget er etterkommet.