Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av beredskap, materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, samt å verifisere helikopterdekk og driften av dette om bord på Aasta Hansteen.

Resultat

Det ble identifisert ni avvik knyttet til:

 • Erfaringsoverføring og læring vedrørende helikopterdekk
 • Styrende dokumenter for å sikre forsvarlige løfteoperasjoner
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Materialhåndtering
 • Materialhåndteringsplaner
 • Enkle løfteinnretninger
 • Bemanning av livbåt
 • Kompetanse, opplæring og trening av personell
 • Ytelseskrav til beredskap

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

 • Tetra UHF samband
 • Offshorekraner som en del av utsettingsarrangement for MOB-båt
 • MOB-båt forløper
 • Vedlikehold
 • Trening og kompetanse hos nøkkelpersonell
 • Luftfartstilsynet identifiserte ni avvik og to merknader.

Under forutsetning av at de aktuelle avvikene korrigeres og at forbedringspunktene er tilfredsstillende vurdert tilrår Luftfartstilsynet at helikopterdekket på Aasta Hansteen fortsatt aksepteres for helikopteroperasjoner.

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 13. september 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunktene vil bli håndtert.