Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet fra 15. november til 7. desember 2023.

Mål

Tilsynsaktiviteten hadde som mål å vurdere hvordan Okea sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Brage innenfor nødkommunikasjon, nødkraft, tennkildekontroll, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet.

I praksis betyr det at vi ville vurdere hvordan organisasjonen har oversikt og kontroll på forhold som kan:

  • påvirke risiko for en storulykke, og/eller
  • bidra til at en hendelse utvikler seg og eskalerer til en storulykke

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik. Dette omfattet:

  • Mangelfull tennkildekontroll
  • Mangler ved vedlikeholdsprogram for nødavstengningssystemet
  • Mangelfull etterlevelse av egne prosedyrer
  • Svekket barriere for nødlys og evakueringslys i nødhospital i boligkvarteret
  • Mangelfull dokumentasjon

Videre observerte vi tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Sikring av ventiler i riktig posisjon
  • Mangelfull merking av utstyr og systemer
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea innen 15. februar 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.