I perioden 16. til 20. september 2019 første vi tilsyn med Gassco knyttet til elektriske anlegg med tilknyttede anlegg på Draupner-innretningene.

Draupner S og Draupner E ligger i blokk 16/11 i Nordsjøen og er et viktig knutepunkt for gassrørledningsnettet på norsk sokkel.

Gassco er operatør for innretningene og benytter Equinor ASA (Equinor) som teknisk tjenesteyter (TSP).

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Gassco med sin TSP etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg med tilknyttede anlegg. Målet var også å følge opp selskapets arbeid med barriereelementer knyttet til tennkildekontroll, ventilasjon (HVAC), nødkraft og nødbelysning.

Resultat

I tilsynet vårt fant vi 12 avvik. Disse var knyttet til:

 • Operatørrollen og kompetanse
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Avviksbehandling
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonssystemer
 • Nødkraftsystem
 • Nødbelysning
 • Tekniske forhold og levetid
 • Elektrotekniske systemanalyser og informasjon til relevante brukere
 • Vedlikeholdsprogram
 • Trening, øvelse og opplæring
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til oppstart og drift av nytt nødkraftsystem.

Vi varslet pålegg til Gassco 6. november 2019.

I overensstemmelse med varselet gir vi Gassco følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør rammeforskriften §§ 7 om ansvar etter denne forskriften og 12 om organisasjon og kompetanse, jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer og 14 om bemanning og kompetanse, pålegger vi Gassco AS å:

Utarbeide en realistisk og forpliktende plan som skal sikre følgende:

 1. Foreta gjennomgang av Draupner innretningene for å sikre at det er iverksatt nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig, jf. rapportens kap.5.1.4.
 2. Sikre at Gassco til enhver tid har tilknyttet nødvendig faglig kompetanse knyttet til elektriske anlegg, jf. rapportens kap. 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget er 15. januar 2020.