Mål

Målet med tilsynsaktiviteten innen beredskap var å følge opp at Transocean jobbet systematisk for å forebygge storulykker, samt at innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr og -systemer ivaretar beredskapsfunksjoner under vinteroperasjoner. Målet innen arbeidsmiljø var å vurdere om Transocean sine systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljørisiko ved arbeid i kaldt klima, var i samsvar med krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risikoutsatte grupper
 • Oppfølging av tiltak
 • Trening og sammensetning av beredskapsorganisasjonen
 • Beredskapsplan
 • Brannstasjoner
 • Barrierer

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Roller og ansvar
 • Arbeidstakermedvirkning og verneombud
 • Evakueringsveier og sikring av løst utstyr
 • MOB – beredskap
 • Merking og skilting
 • UHF dekning

Transocean har fått frist til 1. april 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.