Tilsynet ble gjennomført i perioden 18. til 20. mai 2020 og fokuserte på ansvar, kompetanse drift og vedlikehold av kommunikasjonssystemer på Draugeninnretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Okea etterlever regelverkets og egne krav innenfor barrierestyring ved drift, samt vedlikehold av kommunikasjonssystemer og trafikkovervåking. Vi ønsket også å verifisere hvordan rollen «kommunikasjonsansvarlig» ble ivaretatt. Vi ønsket også å se på hvordan relevante forhold ble håndtert i  situasjonen med Covid-19.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi tre brudd på regelverket. Disse var knyttet til:

  • Trening og øvelse
  • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
  • Manglende kartlegging av potensielle tennkilder

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Involvering av rollen som kommunikasjonsansvarlig
  • Krav til umiddelbar varsling ved fare- og ulykkessituasjoner
  • Ytelseskrav for barriereelementer relatert til nødkommunikasjon og skip på kollisjonskurs
  • Kjennskap til styrende dokumenter for driftspersonell

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 3. september 2020.