I perioden 16. mai til 1. juni 2017 førte vi tilsyn med Ringhorne. I tilsynet så vi på hvordan ExxonMobil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til barrierer og barrierestyring innenfor fagdisiplinene instrumenterte sikkerhetssystemer, IKT-sikring, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan operatøren sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav til barrierestyring ved drift og vedlikehold av Ringhorne.

Resultat

Tilsynet påviste tre avvik fra regelverket. Dette gjaldt oppfølging av ytelseskrav, ytelseskrav og gjennomføringer i brannskiller. Vi fant i tillegg fire forbedringspunkt. Disse omfattet automatisk brannvannsutløsning ved bekreftet gassdeteksjon, passiv brannbeskyttelse, gassdeteksjon og responstid på PSD- (process shutdown) funksjoner.

Vi har bedt ExxonMobil svare på hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 31. august 2017.

Balder/Ringhorne

Balderfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Granefeltet. Havdjupna i området er 125 meter. Balder blei påvist i 1967, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Produksjonen starta i 1999. Feltet er bygt ut med havbotnbrønnar som er kopla til eit produksjons- og lagerskip, Balder FPSO.

Ringhorne-førekomsten, som ligg ni kilometer nord for Balder-skipet, er inkludert i Balder-komplekset. Ringhorne er bygt ut med ei kombinert bustad-, bore- og brønnhovudinnretning knytt til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport.

Endret PUD for Balder og Ringhorne blei godkjent i juni 2020. Utbyggingsplanen omfattar levetidsforlenging og flytting av Jotun-skipet til ny lokasjon, samt boring av nye havbotnbrønnar. 

Kjelde: norskpetroleum.no