Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. september til 4. oktober 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg, og hvordan barrierestyringen bidrar til robuste løsninger på Troll B.

Resultat

Vi identifiserte ni avvik fra kravene i regelverket. Dette gjaldt:

 • Mangelfull avviksbehandling
 • Mangelfull prioritering av utbedring av sikkerhetskritisk utstyr
 • Mangler ved merking av utstyr
 • Manglende dokumentasjon av selektivitet i UPS-anlegg
 • Manglende advarselskilt
 • Manglende kjennskap til tilstanden til tekniske barriereelementer
 • Manglende oversikt over beslutningskriterier og status over svekkelser i sikkerhetssystemer
 • Manglende kapasitet i nødkraftbatterier for nødbelysning
 • Feil i automatiske aksjoner ved gassdeteksjon

Videre observerte vi fem forbedringspunkt. Disse omfattet:

 • Mangelfull hendelsesoppfølging
 • Mangler ved betjening og kontrollutstyr for motorer og andre forbrukere
 • Mangler ved passiv brannbeskyttelse på hydrokarbonførende utstyr
 • Mangelfull belysning i nødhospital
 • Mangler ved dokumentasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Fristen for tilbakemelding til oss er satt til 16. januar 2020.

Troll

Trollfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 300-330 meter. Troll blei påvist i 1979, og den opprinnelege planen for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1986, sidan oppdatert i 1990. Feltet blei satt i produksjon i 1995.

Troll er bygt ut i fasar, med utvinning av gass fra Troll Øst i fase I og olje fra Troll Vest i fase II. Troll fase I er bygt ut med Troll A, som er ei botnfast brønnhovud- og kompresjonsinnretning med understell i betong. Troll fase II er bygt ut med Troll B, som er ei flytande bustad- og produksjonsinnretning i betong, og Troll C, som er ei halvt nedsenkbar bustad- og produksjonsinnretning i stål. Troll fase III (gassproduksjon på Troll Vest) starta i 2021.

Kjelde: norskpetroleum.no