Odfjell har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 21. – 23. mai 2019 førte vi tilsyn med det elektriske annlegget og teknisk sikkerhet på Deepsea Yantai, mens den lå ved kai på verftet CIMC Raffles i Yantai, i Kina.

Deepsea Yantai ble opprinnelig kontrahert av North Sea Rigs, og på dette tidspunktet registrert under navnet Beacon Atlantic. Innretningen ble bygget i Kina av CIMC Raffles i perioden 2012 – 2016, og har siden ligget i opplag på verftet. Odfjell har fått kontrakt med Neptune Energy Norge for bruk av innretningen på norsk sokkel og har i den forbindelse søkt om samsvarstillatelse (SUT).

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante deler av styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ferdigstillelse og verifikasjon av tekniske innretninger
 • SUT-søknaden – manglende beskrivelser av modifikasjoner
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Brannvannsystemet
 • Områdeklassifisering og tilhørende krav
 • Mangelfull tennkildeutkobling
 • Pneumatiske branndører
 • Nødlysanlegg
 • Nødkraftsystem
 • Høyspenningsanlegg
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Mangelfull plassering og beskyttelse av brann- og gassdetektorer
 • Mangler ved systemer for å hindre spredning av gass
 • Slamlaboratoriet
 • Mangler ved dokumentasjon
 • Mangler ved isolasjon ved skumkanoner på helikopterdekk
 • UPS systemer – ivaretakelse av sensitiv elektronikk
 • Avviksbehandling

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell innen 30. august 2019 om å redegjøre hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren.