Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ivaretas i henhold til regelverket. Det skulle også følges opp at tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes i henhold til kravene.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Barrierestyring
 • Vedlikeholdsstyring
 • Nødkraftsystemer
 • Nødbelysning
 • Konsekvens av verste brann
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Manglende kompetanse for kommunikasjonsansvarlig

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Utforming av blackstart prosedyre
 • Synliggjøring av beslutningsgrunnlag     
 • Kartlegging av potensielle tennkilder
 • Rutiner for lagerhold

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Teekay redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 28. mai 2020.