Pålegget ble varslet 30. november 2021 og gitt 20. desember 2021.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 24. september 2021.

Mål  

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg, arbeid i og drift av elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer.

Aktiviteten hadde også som mål å følge opp installerte litium-ion batterisystemer på innretningen, og selskapets håndtering av den risikoen slike installasjoner medfører. Vi fulgte også opp tiltak som ble iverksatt etter meldte hendelser i det elektriske anlegget. 

Resultat

Det ble påvist atten avvik og ett forbedringspunkt. Underveis i tilsynet varslet Ptil selskapet pålegg om umiddelbar stans av batterisystemet om bord. Transocean valgte selv å stenge batterisystemet og dette pålegget ble derfor ikke gitt.

Avvikene var knyttet til:

 • Intern oppfølging, bemanning og kompetanse
 • Barrierestyring
 • Litium-ion batterianlegg
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonsanlegg
 • Selektivitet for anlegg avbruddsfri strømforsyning (UPS)
 • Nødbelysning
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Tankingsanlegg for drivstoff
 • Dokumentasjon av trykk- og funksjonsprøving
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Trening og øvelser
 • Vedlikeholdsprogram
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Skilting
 • Fiberkompositt rister
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt

Forbedringspunktet var knyttet til mangelfulle rutiner.

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt følgende pålegg til Transocean Services AS:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Transocean Services AS å:

1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Transocean Spitsbergen for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere barrieresvekkelser. Jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse, § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.

2. Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Det skal videre iverksettes korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og § 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.

3. Presentere en tidsplan med detaljerte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er håndtert, jf. styringsforskriften § 12 om planlegging og § 22 om avviksbehandling.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 2.5.2022, del 2 settes til 17.10.2022 og del 3 settes til 2.3.2022.