Tilsynet ble gjennomført fra 13. til 22. september 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at endringer på Åsgard B som følge av kommende felttilknyttinger og pågående oppgraderingsprosjekter gjennomføres i tråd med HMS-regelverket, og at Equinor i sin styring og oppfølging ser til at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst og bidrar til forbedring av HMS.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi fire avvik samt fire forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet

 • Helserisiko knyttet til støy
 • Mangelfull barrierestyring
 • Mangelfull beslutningsstøtte i risikomatrisene
 • Mangler i arbeidstakermedvirkning

Forbedringspunktene gjaldt:

 • Beslutningsgrunnlag
 • Planlegging
 • Bruk av erfaringskunnskap fra egen virksomhet
 • Informasjon

Pålegg

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder helserisiko knyttet til støy (punkt 5.1.1 i tilsynsrapporten). Vi har nå gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor å:

 1. Klarlegge årsakene til de 12 arbeidsrelaterte støyskadene som ble avdekket hos ansatte i Equinor i perioden 2020 -2023 på Åsgard B, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre ledd, jf. aktivitetsforskriften § 38 om støy, første ledd.
 2. Etablere oversikt over støyskader hos entreprenøransatte som har arbeidet om bord på Åsgard B i perioden 2020-2023, og klarlegge årsakene til at disse støyskadene oppstod, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, femte ledd, andre punktum og andre ledd, jf. aktivitetsforskriften § 38 om støy, første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, første ledd bokstav a.
 3. Gjennomgå og vurdere effekten av eksisterende kompenserende tiltak knyttet til støyeksponering på Åsgard B, samt identifisere, vurdere, og sette i verk ytterligere nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå inntil avviket er korrigert, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, tredje ledd, jf. aktivitetsforskriften § 38 om støy, første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, første ledd bokstav a.
 4. Identifisere og vurdere forebyggende og korrigerende tiltak for å hindre nye støyskader på Åsgard B, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og fjerde ledd, jf. aktivitetsforskriften § 38 om støy, første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, første ledd bokstav a.
 5. Sette i verk og gjennomføre forebyggende og korrigerende tiltak for å hindre nye støyskader på Åsgard B, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og fjerde ledd, jf. aktivitetsforskriften § 38 om støy, første ledd jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, første ledd bokstav a

Frist for å etterkomme pålegget punkt 1, 2, 3 og 4 er 15.06.2024.

Frist for å etterkomme pålegget punkt 5 er 10.01.2027.

Vi skal ha melding når de ulike påleggspunktene er etterkommet.