Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 26. juni 2019.

Mål

Målet var å følge opp Island Offshore sin styring av storulykkesrisiko, arbeidsmiljørisiko og medvirkning på Island Wellserver, samt selskapets oppfølging av pågående og planlagte aktiviteter.

Resultat

Tilsynsaktiviteten avdekket til sammen sju avvik og tre forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • System for å sikre kompetanse til beredskapsorganisasjonen
  • Bruk av norsk språk
  • Vedlikehold av samsvarsuttalelse (SUT) innen arbeidsmiljø
  • Styring av arbeidsmiljø
  • Kompetanse
  • Oppfølging av arbeidsmiljø for entreprenører
  • Arbeidsmiljøutvalg

Forbedringspunktene gjaldt:

  • Vedlikehold
  • Oppbevaring og håndtering av eksplosiver
  • Sikt fra tårnbu

Hva skjer nå?

Vi har bedt Island Offshore redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt dem gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi observerte. Fristen for tilbakemelding er satt til 10. september 2019.