Tilsynet ble gjennomført i perioden 11.-15. mars 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Gassco håndterer SIL i drift, rettet mot sikkerhetssystemer og selskapets oppfølging av ytelseskravene, slik at sikkerhetsnivået holdes vedlike og at det settes i verk forbedringstiltak der det er behov.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi avvik relatert til følgende tema:

  • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr – gassdetektorer
  • Kjennskap til svekkelser av sikkerhetskritisk utstyr - nødavstengningsventiler for rørledningene

Videre observerte vi tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Innsamling, bearbeiding og bruk av data
  • Forhold mellom antagelser lagt til grunn og oppnådde resultater
  • Ivaretagelse av ytelse for sikkerhetsfunksjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco innen 24. mai 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.