Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. mars til 1. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styring av vedlikeholdet, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre å følge opp at arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko blir identifisert og fulgt opp.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik knyttet til:

  • Styring av vedlikehold
  • Identifikasjon av barrierer
  • Oppdatering av styrende dokumenter
  • Klassifisering
  • Vedlikeholdsprogram
  • Merking av systemer og utstyr
  • Planlegging og prioritering

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Repsol redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 5. september 2022.