Tilsynet ble gjennomført fra 5. til 9. oktober 2020.

Mål

Målet var å føre tilsyn med om selskapets styring og ledelse av operasjoner og vedlikehold som er knyttet til materialhåndtering, kran- og løfteoperasjoner, var i henhold til relevante forskrifter.

Som del av tilsynet fulgt vi også opp tidligere tilsyn, blant annet hendelsen på Jotun B 19. mai 2018 og Vår Energis (den gang Point Resources’) håndtering av funnene etter granskingen av hendelsen.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik innenfor områdene:

  • Vedlikeholdsprogram
  • Barrierer
  • Oppdatering og tilgjengelighet av styrende dokumenter
  • Atkomst til kranbom

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Innsamling av data

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 19. februar 2021 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.