Åsgard er et oljefelt sentralt i Norskehavet, på 240-300 meters havdyp. Åsgard er bygd ut med havbunnskompletterte brønner som er forbundet til et produksjons- og lagerskip (Åsgard A) og en flytende, halvt nedsenkbar innretning (Åsgard B). Åsgardfeltet er bygd ut i to faser. PUD for feltet ble godkjent i 1996 og produksjonen startet i 1999 med gasseksport i 2000.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik knyttet til:

 • Risikostyring
 • Prinsipper for risikoreduksjon
 • Risikoanalyse og beredskapsanalyse
 • Brannskiller
 • Avviksbehandling
 • Brannbeskyttelse
 • Tennkildekontroll
 • Gassdeteksjon

Videre ble det identifisert syv forbedringspunkt knyttet til:

 • Beslutningsgrunnlag
 • Formidling av informasjon
 • Barrierestyring
 • Gassutslippsystem
 • Dokumentasjon
 • Kompetanse, trening og øvelse
 • Evakueringsvei og utstyrsskap til innsatslag

Statoil har fått frist til 10.7.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.