Fra 6. til 10. februar 2017 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Graneinnretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Statoil ivaretar sin plikt til å etterleve regelverkskrav på disse områdene.

Resultat

I tilsynet ble det påvist avvik knyttet til:

 • Elektriske installasjoner –- faglig utførelse og teknisk tilstand
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Nødkraftsystem
 • Transiente spenningsvariasjoner
 • Nødbelysning
 • Brannvannsystemet
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Bruk av nødgeneratoren
 • Sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Førstehjelp ved strømskader

Statoil har fått frist til 24. mars 2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Grane

Grane ligg i den midtre delen av Nordsjøen, like aust for Balder. Havdjupna er 128 meter. Grane blei påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2000. Feltet er bygt ut med ei integrert bustad-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Innretninga har 40 brønnslissar. Produksjonen starta i 2003.

Kjelde: norskpetroleum.no