Regelverksforum ble etablert i 1986 og ledes av Havindustritilsynet (Havtil).

I forumet møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene. De får anledning til å følge regelverksarbeidet løpende og uttale seg om viktige forslag underveis. Dette fører til en større grad av eierskap til og konsensus om endelige forslag til regelverksutvikling. I tillegg bidrar forumet til å klargjøre forskjeller og likheter i virksomheten på land og til havs.

Regelverksforum skal legge til rette for:

 • Informasjon, diskusjon, rådgivning og eventuelt tilbakemelding om arbeidet med utvikling og vedlikehold av regelverket for petroleumsvirksomhet.
 • Informasjon og diskusjon om den praktiske implementeringen og bruken av HMS-forskriftene.

Følgende punkter settes på dagsorden når det er aktuelt:

 • Planer for regelverksutvikling
 • Mandater for det enkelte regelverksarbeid
 • Statusrapportering i forbindelse med pågående regelverksarbeid
 • Samarbeid om regelverksutvikling
 • Koordinering av eksterne høringer
 • Utkast til EU-direktiver/EØS-implementering
 • Informasjon om prinsipielle fortolkninger
 • Informasjon om normeringsarbeid
 • Informasjon om høringsdokumenter utarbeidet hos andre aktører
 • Informasjon fra partene om pågående aktiviteter av interesse for Regelverksforum
 • Utdypende presentasjoner av viktige tema.

Andre emner relatert til rammesetting i petroleumsvirksomheten kan også være aktuelle.

Representanter

Regelverksforum er sammensatt med representanter fra:

 • De samarbeidende organisasjoner (DSO)
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • EL og IT Forbundet
 • Energidepartementet (observatør)
 • Fellesforbundet
 • Fornybar Norge
 • Industri Energi
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Miljødirektoratet
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Industri
 • Offshore Norge
 • Petroleumstilsynet
 • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)