I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 27. – 28. mai 2019 førte vi tilsyn med Seadrill sin styring av boring og brønnteknologi samt vedlikehold om bord på West Mira mens den lå ved kai på verftet CCB, Ågotnes.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen skal eies og driftes av Seadrill Europa Management AS. West Mira er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og grad av ferdigstilling av relevante dokumenter i styringssystemet, samt etterlevelse av selskapsinterne prosedyrer, regelverk og standarder.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • SUT- søknaden
  • Avvikshåndtering
  • Vedlikeholdsstyring
  • Oppfølging
  • Oppbevaring av eksplosiver
  • Soneinndeling på boredekk
  • Kuttekapasitet for utblåsingssikringsventil (BOP)
  • Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vaskeanlegg for slamsikter (screens).

Hva skjer videre?

Vi har bedt Seadrill innen 8. juli 2019 om å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.