• Tilsynet ble gjennomført 8.-12. november 2021
 • Pålegget ble varslet 7. februar 2022
 • Pålegget ble gitt 1. mars 2022

Rowan er innehaver av samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Viking. Da tilsynet ble gjennomført var innretningen på oppdrag for Lundin Energy Norway AS på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Rowan etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg, arbeid i og drift av elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer.

Resultat

Tilsynet identifiserte 15 avvik fra regelverket. Dette omfattet:

 • Avviksbehandling, bemanning og kompetanse
 • Tennkildekontroll
 • Overtrykksbeskyttelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Brannbekjempelse
 • Nødkraftanlegg
 • Nødbelysning
 • Risikovurdering av rømningsveier
 • Arbeid i høyden og potensielt fallende gjenstander
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Vedlikeholdsprogram
 • Manglende vedlikehold av utblåsningssikring (BOP)
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Trening og øvelser
 • Kompetanse og myndighet

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Rowan har håndtert et tidligere pålegg og enkelte tidligere påviste avvik.

Følgende avvik fant vi at Rowan ikke har håndtert i tråd med krav i regelverket og sine tilbakemeldinger til oss:

 • Avvik om elektrotekniske systemanalyser fra kapittel 5.1.8 i rapport etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway av 25.11.2019.
 • Avvik om arbeid i og drift av elektriske anlegg fra kapittel 5.1.9 i rapport etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway av 25.11.2019.
 • Avvik om brannbeskyttelse fra kapittel 5.1.1 i rapport etter tilsyn Rowan Norway/Valaris sin styring av beredskap på Rowan Norway av 27.5.2020.

Pålegg

Ptil har gitt Rowan følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Rowan Norway Limited å:

 1. Systematisk gjennomgå, kartlegge og korrigere tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Rowan Viking for å sikre at innretningen kan driftes i henhold til regelverkets krav under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger 1. ledd.
 2. Sikre at styringssystemet for barrierestyring og avviksbehandling med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon blir etterlevd i virksomheten. Jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger 2. ledd bokstav a).

Frist for å etterkomme pålegget er 30.6.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.