Mål

I perioden 29.3. til 7.4.2017 førte vi tilsyn med Statoil rettet mot deres ivaretakelse av planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Visund A. Målet var å verifisere om Statoil, med sine entreprenører i Visundorganisasjonen, etterlever kravene i regelverket.

Resultat

Tilsynsaktiviteten identifiserte tre avvik fra regelverket knyttet til:

  • Avledningssystemet i sikringsventilarrangementet
  • Trykkontrollutstyr
  • Selskapets egen oppfølging og vurdering av vedlikehold, vedlikeholdseffektivitet og vedlikeholdshistorikk i boreanlegg

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Sertifisert brønnkontrollkompetanse for enkelte stillinger
  • Roller og krav til kompetanse vedrørende risikovurdering
  • Identifisering og beskrivelse av sikkerhetskritiske oppgaver
  • Informasjon til vernetjenesten
  • Informasjonsformidling og arbeidstakermedvirkning i forbindelse med endringsprosesser 

Vi har bedt Statoil svare på hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 25. september 2017.

Visund

Visundfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, nordaust for Gullfaks. Havdjupna er 335 meter. Visund blei påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Feltet er bygt ut med ei halvt nedsenkbar integrert bustad-, bore- og prosessinnretning (Visund A) og ei havbotninnretning i den nordlege delen av feltet. Produksjonen starta i 1999. 

Kjelde: norskpetroleum.no